Skip to content

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cartrefi parciau (symudol).

Dolenni perthnasol

Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch a ddylai'r uchafswm cyfradd comisiwn o 10% ei newid neu ei ddiddymu.
Nod yr ymchwil yw ymgymryd ag asesiad annibynnol cynhwysfawr o economeg y diwydiant cartrefi mewn parciau yng Nghymru.
Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.
Dyma grynodeb o'r ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft a wneir o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Mae’r gyfraith hon yn diweddaru cyfraith arall, un a ddaeth i rym ar gyfer cartrefi symudol preswyl yn ôl yn y 1960au.

Mae hawliau perchenogion cartrefi symudol wedi eu cynnwys mewn deddfwriaeth benodol ar gyfer cartrefi symudol. Y rheswm am hyn yw bod perchenogion cartrefi symudol yn berchen ar y ‘cartref’ tra bo gweithredwr safle’n berchen ar y tir y mae’n sefyll arno. Mae perchennog y cartref symudol yna’n talu rhent i weithredwr y safle i gael defnyddio’r llain.

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Daeth Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 i rym ar 1 Hydref 2014. Nod y gyfraith newydd yw gwella’r ffordd y caiff y diwydiant hwn ei reoleiddio er mwyn gwella’r amodau ar feysydd cartrefi symudol a diogelu hawliau preswylwyr yn well.

Mae prif nodweddion y gyfraith fel a ganlyn:

 • bydd gofyn i berchenogion safleoedd wneud cais am drwydded gan eu hawdurdod lleol er mwyn rhedeg safle. Bydd trwydded yn para hyd at 5 mlynedd
 • bydd angen i reolwyr safleoedd basio prawf ‘person addas a phriodol’ cyn cael trwydded
 • ni fydd perchenogion safleoedd bellach yn gallu rhwystro perchennog cartref symudol rhag ei werthu - caiff werthu i bwy y myn
 • bydd awdurdodau lleol yn gallu archwilio safleoedd a chyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i berchenogion safleoedd os na chaiff safleoedd eu cadw mewn cyflwr derbyniol
 • mewn achosion mwy difrifol, caiff awdurdodau lleol gyflwyno hysbysiad cydymffurfiaeth i berchenogion safleoedd i sicrhau bod safleoedd yn cael eu cadw mewn cyflwr derbyniol
 • dim ond yn unol â Mynegai prisiau defnyddwyr y bydd hawl codi ffioedd lleiniau
 • bydd perchenogion safleoedd a phreswylwyr yn gallu apelio i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl mewn rhai amgylchiadau.

Gallwch weld copi o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 a’r Nodiadau Esboniadol iddi yma Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Memorandwm Esboniadol

Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn esbonio’r cefndir i ddarpariaethau a chwmpas Deddf Cartrefi Symudol (Cymru). Fe’i paratowyd gan Peter Black AC ar ôl ymgynghori â Llywodraeth Cymru a chafodd ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru wrth baratoi’r Bil i helpu Aelodau’r Cynulliad â’u gwaith craffu.

Rhoi’r Ddeddf ar Waith

Er i’r Bil ddod yn gyfraith ym mis Tachwedd 2013, bu cyfnod o bron i 12 mis cyn i’r holl ddarpariaethau ddod i rym ar 1 Hydref 2014. O 1 Hydref ymlaen bydd gan awdurdodau lleol 6 mis i ail-drwyddedu bob safle (erbyn 1 Ebrill 2015) a bydd 12 mis gan berchnogion safleoedd i greu a sefydlu rheolau newydd (erbyn 1 Hydref 2015).

Carafanau Gwyliau

Mae meysydd a safleoedd carafanau gwyliau’n gweithredu o dan system reoleiddio ychydig yn wahanol. Fel arfer, cânt eu trwyddedu i gael eu defnyddio gan breswylwyr am 8 i 10 mis y flwyddyn. Nid yw Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn berthnasol i garafanau gwyliau.

Os oes gennych gwestiwn am garafanau gwyliau, e-bostiwch: quality.tourism@cymru.gsi.gov.uk

Trwyddedau safleoedd

Mae’n rhaid i bob safle cartref symudol feddu ar drwydded safle a ddyroddir gan yr awdurdod lleol a bod ar barc sydd â’r caniatâd cynllunio perthnasol. Mae gan awdurdodau lleol 6 mis i ddirymu’r hen drwyddedau hyn ac ail-drwyddedu’r holl safleoedd erbyn mis 1 Ebrill 2015.

Safonau Model

Safonau Model 2008 ar gyfer Safleoedd Carafán yng Nghymru yw’r amodau a ddisgwylir ar safleoedd yn gyffredinol fel mater o arfer da. Maent yn gymwys i garafanau preswyl yn unig a gallant gynnwys pethau fel cynllun parciau cartrefi symudol a’r cyfleusterau, gwasanaethau a’r offer a ddarperir. Cyflwynwyd nifer o newidiadau yn y safonau hyn, yn ymwneud â’r hyn a nodir isod, ymhlith pethau eraill:

 • ffiniau’r safle
 • gluro’r hyn a ganiateir a’r hyn nas caniateir o fewn y gofod o 6 metr rhwng pob cartref symudol
 • caniatâd i barcio un car rhwng cartrefi
 • y gofyniad am lecyn o goncrit ar gyfer pob cartref
 • ehangu’r gofynion o ran draenio’r parc i gynnwys y lleiniau
 • sicrhau bod y rhannau ‘cymunedol’ ar y safle yn cael eu cadw mewn cyflwr da
 • nodi’r safonau gofynnol o ran cyflenwad dŵr, trydan, draenio a glanweithdra
 • gwneud yn glir bod angen tir sydd wedi’i ddyrannu’n ardal hamdden os oes plant yn byw ar y parc.

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad i holi am farn pobl ynghylch lleihau neu ddileu ffioedd comisiwn ar werthu cartrefi mewn parciau a gynhaliwyd yn 2017. Cyhoeddwyd canlyniad yr ymgynghoriad ar 24 Mawrth 2018.

Cyhoeddodd y Gweinidog Tai ac Adfywio ddatganiad ysgrifenedig i gyd-fynd â’r cyhoeddiad.

I gysylltu â’r tîm cartrefi symudol, anfonwch e-bost at: PrivateSectorHousingMailbox@cymru.gsi.gov.uk