Skip to content

Tasglu ar y Cyflenwad Tai

Dolenni perthnasol

Adroddiad y Tasglu ar y Cyflenwad Tai ar gyfer Y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru Dasglu ar y Cyflenwad Tai ym mis Gorffennaf 2013.

Sefydlwyd y Tasglu ar y Cyflenwad Tai ym mis Gorffennaf 2013 i gynnig cyngor i Lywodraeth Cymru ar sut i gynyddu'r cyflenwad o dai a sut y gellid manteisio i'r eithaf ar y swyddi a'r twf sy'n dod yn sgil adeiladu tai. Y bwriad oedd cyflwyno cynigion ymarferol a dichonadwy i fynd i’r afael â'r rhwystrau rhag adeiladu tai ac annog mwy o ddatblygiadau.  

Amcanion y Tasglu oedd:

 • rhoi cyngor clir i'r Gweinidog Tai ac Adfywio ar ffyrdd o gynyddu nifer y tai newydd sy’n cael eu hadeiladu drwy ragor o:
  • ddatblygiadau uniongyrchol gan awdurdodau lleol
  • datblygu tai ar y farchnad agored
  • datblygu tai fforddiadwy.
 • sicrhau bod awdurdodau cynllunio lleol yn deall y rôl sydd ganddynt i'w chwarae i’w gwneud yn haws adeiladu tai newydd yn y mannau mwyaf addas
 • sicrhau bod ffyrdd rhagweithiol o adeiladu tai yn cael eu mabwysiadu'n eang
 • amlinellu polisi a dull clir i annog datblygwyr
 • dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y cartrefi newydd yng Nghymru
 • nodi’r camau y mae angen i awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach eu cymryd er mwyn adeiladu rhagor o dai. 

Daeth y Tasglu'n â grŵp bach o bobl ynghyd, grŵp â’r arbenigedd a'r profiad i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn gyflym ac yn drylwyr. Nid yw aelodau’r grŵp yn cynrychioli barn unrhyw fuddiannau unigol. 

Dyma restr o aelodau'r Tasglu:

 • Cadeirydd: Robin Staines, Cyfarwyddwr Tai, Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Is-gadeirydd: Stephen Cook, Tai Cymoedd i'r Arfordir
 • Sasha Davies, Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Geoff Petty, Prif Swyddog Ariannol, Heddlu De Cymru
 • Andy Jones, Cyfarwyddwr Rheoli Cysylltiadau – Cymru a'r De-orllewin, Barclays
 • Jane Carpenter, Cyfarwyddwr Cynllunio De Cymru, Gwasanaethau Grŵp Redrow
 • Richard Price, y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Bu’r grŵp yn cyfarfod yn fisol ers mis Awst 2013 gan dderbyn tystiolaeth oddi wrth wahanol sefydliadau allweddol o fewn y sector adeiladu tai a swyddogion Llywodraeth Cymru. Trafodwyd sawl thema a mater pwysig.

Mae’r Tasglu bellach wedi adrodd i’r Gweinidog gyda nifer o argymhellion o ran sut i weithredu i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy ar y farchnad agored. Mae’r Gweinidog wedi ymateb i’r adroddiad yn ei ddatganiad llafar ar 4 Mawrth.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gweithlu, e-bostiwch cyflenwadtai@cymru.gsi.gov.uk