Skip to content

Tai gwledig

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod tai fforddiadwy yn fater sy’n wynebu cymunedau gwledig ledled Cymru.

Un o’r prif ffactorau sy’n cyfrannu at allu pobl i gael tai sy’n fforddiadwy yw pris uchel tai o’i gymharu ag incwm lleol. Mae’r hinsawdd economaidd sydd ohoni ar hyn o bryd hefyd yn her. Mae’n effeithio ar y morgeisi sydd ar gael i unigolion ac mae’n rhoi pwysau cyffredinol ar y gronfa o arian sydd ar gael ar gyfer datblygu ym maes tai.

Comisiwn Joseph Rowntree Foundation ar Dai Gwledig yng Nghymru (dolen allanol) bod angen amrywiaeth eang o atebion wedi’u cydgysylltu â’i gilydd gan gynnwys defnyddio Swyddogion Galluogi Tai Gwledig.

Mae naw prosiect yng ngofal Swyddog Galluogi Tai Gwledig yng Nghymru ar hyn o bryd. Maent yn cynrychioli cymunedau yng Nghymru weledig gyda’r rhanddeiliaid lleol priodol megis awdurdodau tai a chynllunio ac yn gweithio’n agos â hwy i weld beth yw’r angen am dai yn lleol ac i gymryd camau i gynyddu’r cyflenwad i gwrdd â’r galw hwnnw.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth ariannol i holl brosiectau’r Swyddogion Galluogi Tai Gwledig. Mae hefyd yn cysylltu’n agos â grŵp llywio’r prosiect i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ac i werthuso ei effeithiolrwydd. Hyd yma, mae’r Swyddogion Galluogi Tai Gwledig wedi cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu 193 o dai fforddiadwy mewn cymunedau gwledig ledled Cymru.   

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn aelodau o’r Grŵp Strategol Tai Gwledig. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Gartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Rhwydwaith Swyddogion Galluogi Tai Gwledig. Nod yw grŵp yw llywio a datblygu tai gwledig yn genedlaethol ac yn lleol.

Ewch i: Cartrefi Cymunedol Cymru (dolen allanol)

Ewch i: Swyddogion Galluogi Tai Gwledig (dolen allanol)