Skip to content

Rhentu

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar reoliadau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid sicrhau bod eu heiddo yn ffit i bobl fyw ynddynt.
Gwybodaeth ar sut yr ydym yn bwriadu gwella’r gyfraith ar rentu cartrefi.

Mae rhentu cartref yn opsiwn sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu system dai hyblyg, effeithlon ac ymatebol sy’n helpu pobl i fodloni eu hanghenion o ran tai.

Mae bron i 1 o bob 3 aelwyd yn rhentu eu cartref oddi wrth awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord preifat.

Rydym am i bobl allu symud rhwng gwahanol fathau o dai – rhentu tai cymdeithasol, rhentu gan landlord preifat, a phrynu cartref – wrth i anghenion a sefyllfaoedd newid.