Skip to content

Rhaglen tai arloesol

Dolenni perthnasol

Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi bod 22 o brosiectau tai fforddiadwy yn datblygu ‘tai’r dyfodol’ gyda chymorth gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Prosiectau tai fforddiadwy yn darparu 'tai'r dyfodol'

Caiff y prosiectau eu cefnogi o dan y Rhaglen Tai Arloesol.  Nod y rhaglen yw creu cynlluniau arddangos i helpu i roi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru, Cymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol am y math o gartrefi y dylid eu cefnogi yn y dyfodol.

Ariennir y Rhaglen gan £29m dros ddwy flynedd er mwyn ysgogi'r gwaith o gynllunio a darparu cartrefi fforddiadwy newydd o ansawdd, gyda'r nod o:

  • gynyddu'r cyflenwad fel rhan o'r targed 20,000
  • cyflymu'r broses o ddarparu cartrefi ar gyfer y farchnad
  • treialu modelau newydd ar gyfer tai a dulliau o'u darparu sy'n mynd i'r afael â'r angen dybryd am dai; tlodi tanwydd; newid demograffig; targedau lleihau carbon 
  • profi bod modd dyblygu modelau tai arloesol.

Mae dau gam i'r Rhaglen Tai Arloesol: 

Cam 1 

Yn 2017/18 bydd yn ariannu prosiectau tai cymdeithasol gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac Awdurdodau Lleol. Rhoddir cymorth ariannol ar gyfer cynlluniau o ddyraniad cyllideb Blwyddyn 1, gyda'r amcan o'u cyflawni o fewn 6-9 mis. Bydd y prosiectau yn arddangos y math o arloesi y gellir ei gyflawni.

Cam 2 ymlaen

Bydd y cam hwn yn dechrau yn 2018/2019 ac yn ariannu prosiectau arloesol gan gwmnïau preifat a landlordiaid cymdeithasol y gellir eu cyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol honno.

Lawrlwytho Dogfen

Open Document Spreadsheet
Cynlluniau Cyfalaf a ariennir (Maint Ffeil: 17.4KB)