Skip to content

Rhaglen tai arloesol

Dolenni perthnasol

Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi bod 22 o brosiectau tai fforddiadwy yn datblygu ‘tai’r dyfodol’ gyda chymorth gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Prosiectau tai fforddiadwy yn darparu tai'r dyfodol

Nod y rhaglen yw creu cynlluniau arddangos i helpu i roi gwybodaeth i ni am y math o gartrefi y dylem eu cefnogi yn y dyfodol.

Ariennir y Rhaglen gan swm o £90 miliwn dros dair blynedd er mwyn ysgogi'r gwaith o gynllunio a darparu cartrefi fforddiadwy newydd o ansawdd, gyda'r nod o:

  • gynyddu'r cyflenwad fel rhan o'r targed o 20,000
  • cyflymu'r broses o ddarparu cartrefi ar gyfer y farchnad
  • treialu modelau newydd ar gyfer tai a dulliau o'u darparu sy'n mynd i'r afael â'r angen dybryd am dai; tlodi tanwydd; newid demograffig; targedau lleihau carbon
  • profi bod modd dyblygu modelau tai arloesol.

Mae tri gam i'r Rhaglen Tai Arloesol: 

Blwyddyn 1: 2017-18

Yn 2017/18 fe wnaeth y rhaglen ariannu prosiectau tai fforddiadwy gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac Awdurdodau Lleol. Cafodd 22 cynllun eu cymeradwyo ond dim ond 20 aeth yn eu blaen.

Blwyddyn 2: 2018-19

Yn yr ail flwyddyn, cymeradwywyd cyllid ar gyfer 26 o gynlluniau gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Awdurdodau Lleol a hefyd, am y tro cyntaf, y sector preifat.

Blwyddyn 3: 2019-20

Bydd gwybodaeth am Flwyddyn 3 yn cael ei rhyddhau maes o law. Disgwylir i’r lansiad ddigwydd tua diwedd Chwefror 2019.

Cysylltu

Os hoffech ragor o wybodaeth, e-bost at: Innovativehousingprogramme@gov.wales

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Manyleb dechnegol (Maint Ffeil: 321KB)
Adobe PDF document
Diwydrwydd Dyladwy (Maint Ffeil: 104KB)