Skip to content

Cyllid arloesol

Dolenni perthnasol

Mae ein cynllun ‘Grant Cyllid Tai’ arloesol yn cael ei ddefnyddio i dalu am adeiladu dros 1,000 o dai fforddiadwy ledled Cymru gan ddefnyddio dull cyllido gwahanol.

Rydyn ni’n edrych ar fodelau cyllid arloesol ac wrthi’n eu datblygu.

Gan fod cyllidebau'n dynn o hyd a chan fod yr economi'n parhau'n fregus mae'n bwysig ein bod, fel llywodraeth, yn ystyried gwahanol ddulliau ar gyfer cyflawni ein targedau o safbwynt safonau tai a'r cyflenwad o dai. Rydym yn canolbwyntio'n bennaf  ar ddatblygu a gweithredu cynlluniau a ffrydiau cyllid newydd a fydd yn hwb i'r farchnad dai ac yn ei gwella.

Ein llwyddiant mwyaf hyd yma oedd lansio’r Grant Cyllid Tai a’r cynnyrch cysylltiedig ar gyfer cydfenthyca. Mae ail gam y rhaglen hon ar y gweill. Mae'r gwaith hwn yn hollbwysig o safbwynt cyfrannu at ein hymrwymiad yn ein  Rhaglen Lywodraethu  i adeiladu 20,000 o gartrefi newydd - cartrefi preifat a chartrefi fforddiadwy.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: InnovativeFinance@Wales.gsi.gov.uk