Skip to content

Tai cydweithredol

Dolenni perthnasol

Mae'r ymchwil yma yn archwilio'r camau datblygiadol cynnar o dai cydweithredol yng Nghymru, er mwyn deall sut y mae cynlluniau tai cydweithredol wedi symud ymlaen hyd yn hyn.

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i gyflenwi mwy o dai cydweithredol yng Nghymru.

Ceir tri o brosiectau tai cydweithredol peilot sydd â’r potensial i gyflenwi oddeutu 90 o gartrefi cydweithredol i’w rhentu ac i gynnig rhan-berchnogaeth arnynt mewn rhannau trefol a gwledig o Gymru.
Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu sefydlu mewn partneriaeth â chymdeithasau tai ac awdurdodau lleol gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru ac fe’u cefnogir gan Canolfan Cydweithredol Cymru (dolen allanol), y Cydffederasiwn Tai Cydweithredol yn ogystal ag arbenigwyr eraill yn y maes cydweithredol a thai.

Y tu hwnt i’r tri chynllun peilot hwn ceir hefyd nifer o egin gynlluniau sydd â diddordeb mewn cyflenwi tai cydweithredol. Fe wnaeth yr ymchwil marchnad a gomisiynwyd i’r galw posibl am dai cydweithredol yng Nghymru a’r ddealltwriaeth ohonynt ddangos y ceir galw am dai cydweithredol yng Nghymru a diddordeb ynddynt.  

Rydym yn cynnig yn y Deddf Tai (Cymru) 2014 i godi’r gwaharddiad ar gwmnïau cydweithredol cwbl gydfuddiannol rhag rhoi tenantiaethau sicr a hefyd creu sail ychwanegol dros feddiannu er mwyn caniatáu i fenthycwyr i gwmnïau cydweithredol cwbl gydfuddiannol derfynu tenantiaeth sicr er mwyn caniatáu ailfeddiannu ar werth meddiant gwag.

Bydd hyn yn creu sicrwydd, tawelwch meddwl, amddiffyniad a diogelwch i denantiaid cwmnïau cydweithredol cwbl gydfuddiannol a bydd yn creu gwell amgylchedd i gwmnïau cydweithredol cwbl gydfuddiannol fodoli ac yn galluogi cwmnïau cydweithredol i ddatblygu’n fwy cadarn ac annibynnol.