Skip to content

Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae adolygiad annibynnol wedi’i gomisiynu i archwilio’r polisïau a’r arferion cyfredol o ran adeiladu tai fforddiadwy.

Mae gennym darged i godi 20,000 o dai newydd fforddiadwy dros gyfnod y Cynulliad hwn ond yr ydym am gosod y sylfaen ar gyfer y posibilrwydd o bennu targedau sy’n fwy ymestynnol byth yn y dyfodol, mewn ymateb i ystod o anghenion gwahanol o ran tai. Mae Llywodraeth Cymru eisiau parhau i greu hinsawdd sy’n ein hysgogi i fod yn arloesol ac i wneud gwelliannau o ran dyluniad ac ansawdd y tai yn ogystal â bod yn effeithlon o ran ynni. 

I gefnogi’r gwaith uchod, comisiynwyd adolygiad o gyflenwad tai fforddiadwy gan y Gweinidog Tai ac Adfywio. Er mwyn sicrhau bod yr adolygiad yn deg, yn dryloyw ac yn gadarn, sefydlwyd panel annibynnol er mwyn cadw llygad ar y gwaith hwn. Bydd y panel, yn edrych ar ein dull presennol o weithredu a chynnig argymhellion yn ôl yr angen. 

Bydd angen i’r adolygiad sicrhau bod cydbwysedd rhwng y galw cynyddol am dai fforddiadwy a’r pwysau parhaus sydd ar yr arian cyhoeddus sydd ar gael i’w wario ar adeiladu tai.

Dylid ymgynghori'n eang â grwpiau rhanddeiliaid tai a chyflwyno adroddiad terfynol yn crynhoi'r argymhellion i’r Gweinidog Tai ac Adfywio erbyn 30 Ebrill 2019. 

Mae’r ‘alwad am dystiolaeth’, sy’n rhan o’r ymgysylltiad helaeth a gynlluniwyd wedi eu gyhoeddi. Anogir pawb sydd â diddordeb yn y gwaith hwn i gymryd rhan yn y cyfle hwn, erbyn diwedd fusnes dydd Gwener 14 Medi 2018. Mae’r ddogfen ‘alwad am dystiolaeth’ isod yn rhoi mwy o fanylion.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Galwad am Dystiolaeth (Maint Ffeil: 383KB)