Skip to content

Y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai yn cael ei defnyddio i benderfynu a yw adeiladau'n ddiogel i bobl fyw ynddynt ai peidio.

Mae'r awdurdodau lleol yn defnyddio'r System er mwyn gweld a oes unrhyw beth a allai beryglu iechyd a diogelwch unrhyw un a fyddai, o bosibl, yn meddiannu'r adeilad. Wrth fynd ati i wneud hyn, mae'r awdurdodau'n ystyried pa bobl y byddai unrhyw perygl penodol yn effeithio arnynt fwyaf. Er enghraifft, mae grisiau'n fwy peryglus i bobl hŷn ac i blant ifanc iawn, felly, wrth asesu'r peryglon sy'n gysylltiedig â grisiau, byddent yn barnu mai dyma'r grŵp mwyaf agored i niwed.

Gorfodi'r System

Os yw'r awdurdodau lleol yn dod o hyd i unrhyw beryglon, gallant wneud sawl peth:

  • cyflwyno hysbysiad ymwybyddiaeth o berygl
  • cyflwyno hysbysiad gwella sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r sawl sy'n gyfrifol am yr adeilad gael gwared ar y perygl neu fynd ati i'w leihau
  • cyflwyno gorchymyn gwahardd sy'n golygu na cheir defnyddio'r adeilad neu ran benodol ohono
  • gweithredu eu hunain os ydynt o'r farn bod angen mynd i'r afael â'r perygl.

Wrth fynd ati i asesu, mae'n rhaid i'r awdurdodau lleol ystyried y grwpiau mwyaf agored i niwed. Er hynny, wrth benderfynu ar y camau gorfodi y maent am eu cymryd, maent yn cael ystyried pwy sy'n meddiannu'r adeilad.