Skip to content

Grant Cymorth Cyfranogiad Tenantiaid

Bydd y grant hwn yn helpu i ddatblygu rhaglen arloesol i annog tenantiaid i gymryd rhan fwy yn y sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.

Bydd y grant yn galluogi grwpiau tenantiaid i ddatblygu sgiliau, hyder a gwybodaeth ymhlith tenantiaid presennol. Mae cefnogi tenantiaid yn cynnwys rhoi cyngor a hyfforddiant iddynt ynghylch sut y gallant gymryd rhan ym mhrosesau rheoli strategol eu darparwr tai o ddydd i ddydd. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gymryd rhan weithredol er mwyn gwella'r ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu gan landlordiaid, yn ogystal â gwella effeithlonrwydd eu busnesau nhw.

Yn dilyn adolygiad annibynnol, argymhellwyd y dylid symud oddi wrth y trefniant cyllid craidd presennol i broses grant gystadleuol.

Gwahoddwyd sefydliadau cymwys i wneud cais am grant i gyflawni gweithgareddau cefnogi tenantiaid, neu rai sy'n annog tenantiaid i gymryd rhan ledled Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd, sy'n dechrau ym mis Ebrill 2017. Ar ôl asesu'r ceisiadau a ddaeth i law, dyfarnwyd y grant I Wasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (dolen allanol)