Skip to content

Grant Addasiadau Ffisegol

Rydym yn ariannu Grantiau Addasiadau Ffisegol (PAG) gyda’n rhaglen Grant Tai Cymdeithasol (SHG).

Mae’r grant yn rhoi arian i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) i addasu cartrefi i denantiaid RSL yng Nghymru sydd ag anghenion dynodedig.

Ar gyfer beth alla i ddefnyddio’r grant?

Bydd therapydd galwedigaethol cymunedol yn asesu pa waith addas sy’n angenrheidiol. Gall gwaith nodweddiadol gynnwys:

  • addasu’r ystafell ymolchi - tynnu’r bath a gosod caban cawod hawdd mynd ato a’r holl waith cysylltiedig
  • lifft grisiau / lifft - gosod lifft grisiau neu lifftiau trwy’r lloriau
  • offer codi - gosod offer codi a’r gwaith cysylltiedig i helpu’r tenant a’u gofalwyr fel y gallan nhw symud y tenant yn ofalus ac yn gyfleus yn y cartref 
  • addasu’r gegin - darparu unedau cegin o amrywiol uchder
  • cymhorthion mynediad - rampiau, addasiadau i dramwyfeydd neu lwybrau, rheiliau llaw a rheiliau gafael
  • addasiadau cyffredinol eraill - pyrth ceir, cloeon drysau ac ati, systemau agor drysau.

Mewn rhai achosion, gellir talu am waith mawr, os oes angen am hynny. Gall hynny gynnwys newidiadau strwythurol i’r eiddo fel estyniadau ar gyfer ystafell ymolchi neu lofftydd ar y llawr gwaelod.

Pwy all ymgeisio?

Gwneir y cais gan yr RSL ar ran y tenant. Byddwn yn asesu’r cais ar gyfer gwerth am arian a dyluniad. Os caiff y gwaith ei gymeradwyo, yna bydd yr RSL yn cyflawni’r gwaith ac yn hawlio’r grant ar ôl ei gwblhau.