Skip to content

Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Gall Grant Cyfleusterau i’r Anabl helpu i dalu’r costau o addasu eich cartref er mwyn ichi allu parhau i fyw yno.

Mae’r grant ar gael oddi wrth eich cyngor lleol. Telir y grant pan fydd y cyngor yn ystyried bod angen gwneud newidiadau i’ch cartref er mwyn diwallu’ch anghenion penodol a’i bod yn rhesymol ac yn ymarferol i wneud y gwaith hwnnw.

Pwy sy’n gallu gwneud cais

Gall perchen-feddiannwyr, landlordiaid, a thenantiaid gael cymorth i wneud addasiadau i eiddo ar yr amod bod person ag anabledd yn byw yn yr eiddo hwnnw a dyna brif gartref y person hwnnw.

Os ydych yn denant i’r cyngor neu yn denant i gymdeithas tai, y cam cyntaf yw gwneud cais i’ch landlord oherwydd y mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael cymorth i addasu’ch cartref heb orfod gwneud cais am grant.

At ba bethau y gellir defnyddio’r grant

Gellir defnyddio’r grant i sicrhau ei bod hi’n haws i chi fynd i mewn i’ch cartref neu i symud yn well o amgylch eich cartref a/neu i ddarparu cyfleusterau angenrheidiol yn eich cartref.

Bydd therapydd galwedigaethol (neu weithiwr proffesiynol cymwys arall sydd wedi’i gymeradwyo) yn gallu asesu pa waith sy’n addas ac sydd angen ei wneud.  Gall y math o waith gynnwys:
  • gwella mynediad at yr ystafell ymolchi, yr ystafell fyw neu’r ystafell wely ee llydanu drysau neu osod lifft i fynd i fyny’r grisiau
  • darparu cyfleusterau ymolchi ychwanegol ee cawod â mynediad ar yr un lefel â’r llawr
  • gwneud y gwaith o baratoi  bwyd a choginio yn haws ee darparu unedau ar lefel isel
  • addasu system rheoli gwresogi neu oleuo er mwyn eu gwneud yn haws i’w defnyddio
  • gwella’r system wresogi.

Faint yw’r grant

Bydd swm y grant a delir yn dibynnu ar gost y gwaith a gymeradwywyd a’ch amgylchiadau ariannol chi.

Bydd y cyngor yn cynnal asesiad o’ch amgylchiadau ariannol chi, gelwir yr asesiad ar adegau yn ‘brawf modd’. Gan ddibynnu ar ganlyniad yr asesiad hwn gall cyfanswm y grant a delir amrywio o sero i 100 y cant o’r gost.

Ni chynhelir “prawf modd” pan fydd y cais yn cael ei wneud ar gyfer plentyn anabl.

Cyfanswm y grant a delir yng Nghymru yw £36,000 ond gall y cyngor benderfynu, yn ôl ei ddisgresiwn, i dalu’r costau ychwanegol os yw’n dymuno gwneud hynny.

Sut mae gwneud cais

Cysylltwch â’ch cyngor lleol a gofynnwch am yr adran sy’n delio â’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl neu ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Angen help i wneud cais

Bydd swyddogion grant y cyngor yn gallu ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych am y broses ymgeisio neu o ran eich amgylchiadau penodol.  

Gall pobl hyn gael cymorth gan eu Hasiantaeth Gofal a Thrwsio leol (dolen allanol). Rydym yn cefnogi Gofal a Thrwsio i roi cymorth i bobl hyn pan fydd angen gwneud gwaith yn eu cartrefi. Gall hynny gynnwys cymorth wrth lenwi ffurflenni cais am grant, i ddod o hyd i gwmni adeiladu cyfrifol a chadw llygad ar y gwaith.  

Er mwyn dod o hyd i’ch asiantaeth leol ac i gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio, ewch i’w gwefan neu ffoniwch 0300 111 3333 (codir y tâl rhataf am yr alwad).