Skip to content

Ardaloedd Gwella Busnes Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Bydd deg o bartneriaethau yn rhannu dros £260 o gyllid Llywodraeth Cymru i edrych ar sefydlu Ardaloedd Gwella Busnes (AGB) yng Nghymru, i hybu'r economi leol a chefnogi ymdrechion adfywio.
Mae cronfa gyllid i helpu busnesau canol y dref i gydweithio er mwyn rhoi hwb i'w heconomi leol bellach ar agor ac yn barod i gael ceisiadau.

Mae Ardaloedd Gwella Busnes yn dod â busnesau a rhanddeiliaid mewn ardal ddiffiniedig at ei gilydd, fel y gallant ddatblygu prosiectau a gweithgareddau sy’n ysgogi adfywio economaidd.

Mae busnesau o fewn yr Ardal Gwella Busnes (AGB) yn pleidleisio ar dalu ardoll ychwanegol i ariannu gweithgareddau a phrosiectau a amlinellir yn eu Cynllun Busnes. Os byddant yn pleidleisio o blaid, bydd AGB yn cael ei chreu i gyflawni'r prosiectau hynny y cytunwyd arnynt. Mae'r AGB yn parhau am hyd at bum mlynedd, ar ôl hynny, cynhelir ‘pleidlais adnewyddu’.

Mae 12 AGB yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae wyth o’r rhain  wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru. Ar sail  llwyddiant y cylch blaenorol o gyllid, lansiwyd rhaglen newydd ym mis Ebrill. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 20 Gorffennaf a bydd 10 ardal arall yn derbyn £262k o gymorth grant i ymchwilio i ddichonoldeb AGB, trefnu’r broses yn arwain at bleidlais, a sefydlu AGB.

Yr ardaloedd llwyddiannus yw:

  • Aberhonddu 
  • Llangollen 
  • Y Drenewydd 
  • Y Barri
  • Port Talbot 
  • Treorci 
  • Aberdâr 
  • Yr Wyddgrug 
  • Casnewydd 
  • Glynebwy a Thredegar 

Bydd  ymagwedd i'w AGB Casnewydd, Glynebwy a Thredegar yn seiliedig ar sector, gan ganolbwyntio ar TGCh a busnesau digidol yng Nghasnewydd ac Ystadau Diwydiannol yng Nglynebwy a Thredegar.