Skip to content

Grantiau a chyllid tai ac adfywio

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019.
Ddoe y Gweinidog Tai ac Adfywio, â datblygiad Cwrt yr Orsaf Dân sydd newydd ei gwblhau yng Ngilfach, Bargoed i ddysgu mwy am y ffordd y mae'r cartrefi newydd hyn yn rhoi hwb i'r gymuned.
Eich helpu chi i berchen ar gartref
I fynd i'r afael â materion cymdeithasol ac i ateb y galw am dai yng Nghymru, rydym am sicrhau bod tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o grantiau i sefydliadau ar draws Cymru fel awdurdodau lleol, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a'r sector gwirfoddol.

Defnyddir y grantiau i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y cyhoedd yng Nghymru, ee gwella tai, lleihau digartrefedd ac adfywio ardaloedd difreintiedig.

Mae'r adran hon yn amlinellu'r arian grant sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â thai ac adfywio. Lle mae’n berthnasol, ceir gwybodaeth hefyd am sut y gall sefydliadau gael gafael ar yr arian hwn a gwneud cais amdano.