Skip to content

Gair am y pwnc

Mae tai ac adfywio cymunedol yn ganolog i wella bywydau pobl Cymru, yn arbennig y rheini sy’n dod o’r cymunedau mwyaf difreintiedig. Ein nod yw gwneud yn siŵ r bod pobl yn cael byw mewn cartrefi sydd o ansawdd da, yn gynnes, yn ddiogel ac yn defnyddio ynni’n effeithlon. Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi arian er mwyn helpu’r economi mewn ardaloedd yng Nghymru i ffynnu ac adfywio cymunedau.

Tai

Mae cartref yn rhan hanfodol o fywydau pobl, mae'n effeithio ar iechyd a lles, ansawdd bywyd a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Tai yw asgwrn cefn cymunedau, sy'n sbarduno'r galw am wasanaethau lleol, siopau a chyfleusterau. Mae llawer o wasanaethau yn targedu cartrefi pobl.

Yr heriau hirdymor sylweddol y bydd ein camau yn cyfrannu at eu gorchfygu fydd:

  • cynyddu’r cyflenwad a’r dewis
  • gwella ansawdd
  • gwella gwasanaethau a chymorth mewn perthynas â thai.

Mae’r Rhaglen Ddeddfwriaethol yn cynnwys Bil Tai pellgyrhaeddol. Yn yr hydref 2013, rydym yn disgwyl i’r Cynulliad Cenedlaethol ddechrau ar y gwaith o ystyried y Bil. Dyma’r cam cyntaf yn y broses o wneud deddfwriaeth.

Adfywio

Ar hyn o bryd, mae yna saith ardal adfywio ledled Cymru. Y nod yw eu helpu i sicrhau newid economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol hirdymor. Rydym yn buddsoddi mewn pobl a lleoedd.

Ein nod yw gwella sgiliau a chynyddu cyfleoedd gwaith, ac adfywio cymunedau fel eu bod yn well i bobl a’r amgylchedd.

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i gael rhagor o wybodaeth am ein hardaloedd ledled Cymru.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Cafodd fframwaith adfywio newydd Llywodraeth Cymru, “Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid”, ei lansio yn y Senedd ar 11 Mawrth 2013. Daw'r fframwaith yn weithredol o fis Ebrill 2014 ymlaen.