Skip to content

Gronfa Trawsnewid Iechyd a gofal cymdaethasol 

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd y Gronfa Trawsnewid gwerth £100m yn helpu i ddatblygu modelau newydd o iechyd a gofal cymdeithasol, drwy waith Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Y bwriad yw ateb y costau ychwanegol o gyflwyno'r modelau newydd hyn. 

Bydd y gronfa yn gweld a oes modd mabwysiadu ac ehangu ffyrdd newydd, effeithiol o weithio. Gallai'r modelau newydd ddisodli neu aildrefnu gwasanaethau sy'n bodoli ar hyn o bryd. 


Lluniwyd y gronfa yn arbennig i wneud y canlynol: 
  • Asesu gallu model arfaethedig i ehangu. Gallai hynny olygu ehangu o fod yn lleol i fod yn rhanbarthol, neu ehangu o un rhanbarth i ranbarthau eraill. 
  • Profi a ydynt yn 'drawsnewidiol' (yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy). A ydynt yn newid neu'n disodli dulliau presennol, yn hytrach nag ychwanegu haen arall atynt.

Cymru Iachach 

Ym mis Mehefin 2018, cyhoeddwyd Cymru Iachach: ein cynllun iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd hyn mewn ymateb i'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae'n disgrifio sut y bydd Rhaglen Drawsnewid yn gweithio er mwyn: 
  • gweithredu camau penodol sydd wedi'u hamlinellu yn y cynllun 
  • cefnogi ac annog ymrwymiad ehangach gan bob un o'r prif randdeiliaid a phartneriaid 
Y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n arwain y rhaglen, gyda chefnogaeth bwrdd rheoli mewnol a bwrdd cynghori allanol.

Canllawiau a chamau nesaf

Mae'r canllaw sydd wedi'i atodi ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'n disgrifio sut y bydd y Gronfa Trawsnewid yn:

  •         dewis a blaenoriaethu cynigion yn erbyn egwyddorion cynllunio sydd yn y cynllun
  •         cael ei rheoli mewn ffordd hyblyg, er mwyn caniatáu i fodelau newydd gael eu cyflwyno a'u hehangu.  
A fyddech cystal â rhannu'r canllawiau hyn gydag aelodau o Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol ac eraill. 

Rydym yn annog trafodaethau eang a fydd yn cynnwys 
  • dinasyddion
  • cyrff cyhoeddus, a 
  • sefydliadau'r trydydd sector 
Blwch post ar gyfer ymholiadau: HSSTransformationProgramme@llyw.cymru