Skip to content

Heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r adran hon yn ymdrin â heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd ac mae'n cynnwys gwybodaeth am rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Mae cleifion yn mynd i'r ysbyty un ai oherwydd eu bod yn sâl neu oherwydd bod angen llawdriniaeth arnynt. Mae salwch a llawdriniaeth yn effeithio'n uniongyrchol ar y system imiwnedd ac o'r herwydd mae cleifion o'r fath yn wynebu risg uwch o haint.  

Beth yw Haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd?

Defnyddir y term haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd i gyfeirio at heintiau sy'n deillio o gyswllt â'r system gofal iechyd yn ei ystyr ehangach - o ofal a ddarperir yn eich cartref i feddygfeydd, gofal mewn cartrefi nyrsio a gofal mewn ysbytai aciwt. Cafodd y term ei fathu'n ddiweddar er mwyn cydnabod y ffaith yr ymgymerir â thriniaethau mwyfwy cymhleth y tu allan i ysbytai.  

Beth y mae'r term haint a gafwyd yn yr ysbyty yn ei olygu?

Mae diffiniad pendant i'r term haint a gafwyd yn yr ysbyty (a adwaenir hefyd fel haint nosocomial). Mae'n cyfeirio at haint sy'n datblygu mewn cleifion 48 awr neu fwy ar ôl iddynt gael eu derbyn i'r ysbyty. Bernir bod heintiau sy'n datblygu o fewn y 48 awr cyntaf wedi deillio o'r gymuned a'u bod yn datblygu cyn i'r claf gael ei dderbyn i'r ysbyty. Cyfeirir at y rhain fel heintiau a gafwyd yn y gymuned.  

Mae'r rhan fwyaf o heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn deillio o ficroflora cleifion. Yn wir, mae Staphylococcus Aureus i'w gael ar groen neu yn nhrwynau tua 30% o bobl. Mae rhai straeniau o Staphylococcus Aureus wedi datblygu ymwrthedd i wrthfiotigau. Y straen mwyaf cyffredin yw Staffylococws awrëws sy'n gwrthsefyll Methisilin (MRSA). Ni fydd MRSA yn achosi problem i'r rhan fwyaf o gleifion oherwydd mae'n rhan o'r flora arferol a geir ar y croen.