Skip to content

Y Prif Gynghorydd Optometrig

Dolenni perthnasol

Cynllun 5 mlynedd i wella iechyd llygaid yng Nghymru ac i roi cymorth i bobl sy’n byw gyda cholli golwg.
Mae'r adroddiad yn cynnig crynodeb o wasanaethau gofal synhwyraidd cyfredol yng nghyd-destun iechyd llygaid gwael a nam ar y clyw.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynnig cymorth i Lywodraeth Cymru drwy roi cyngor proffesiynol ar faterion optometrig sy'n ymwneud ag iechyd.

Mae’r Prif Gynghorydd Optometreg yn cynnig cyngor proffesiynol annibynnol mewn perthynas â gwasanaethau optometreg a materion iechyd llygaid yng Nghymru. 

  • yn arwain y proffesiwn optometreg yng Nghymru ac yn ymgymryd â rôl strategol o rheoleiddio, addysg, hyfforddi, safonau a pherfformiad iechyd llygaid
  • yn arwain ar ddatblygu polisi a deddfwriaeth mewn perthynas â’r proffesiwn optometreg ac iechyd llygaid
  • yn gweithio ar draws holl adrannau Llywodraeth Cymru a chydag ystod o bartneriaid allanol i wella iechyd llygaid a lleihau anghydraddoldebau.

Mae’r Prif Gynghorydd Optometreg yn gweithio’n agos gyda:

  • adrannau llywodraeth eraill a rhanddeiliaid i gydgysylltu gweithgarwch a gwybodaeth iechyd llygaid
  • byrddau iechyd i annog a chryfhau ymgysylltu lleol, gan ddatblygu ymatebion priodol i faterion iechyd llygaid ledled Cymru y Cyngor Optegol Cyffredinol
  • Optometreg Cymru
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae iechyd gwael yn y llygaid yn broblem gyffredin a chynyddol yng Nghymru oherwydd bod y boblogaeth yn heneiddio. Mae hyn yn peri pryder oherwydd bod colli golwg yn effeithio ar bob rhan o fywyd person ac yn cael effaith drawiadol ar les. Mae modd atal tua hanner yr achosion o golli golwg ac mae’n hanfodol bod problemau’n cael eu nodi’n gynnar a bod ymyrraeth yn digwydd.

Rydyn ni wedi bod wrthi’n datblygu gofal iechyd llygaid i nodi clefyd llygaid a helpu’r rheini sy’n dechrau colli golwg ac yn annhebygol o wella.

Lawrlwytho Dogfen