Skip to content

Prif Swyddog Nyrsio

Dolenni perthnasol

Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG i gyfrifo a chynnal lefelau staff nyrsio mewn wardiau meddygol a llawfeddygol acíwt.
Cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jean White, Y Prif Swyddog Nyrsio

Cefnogi Llywodraeth Cymru gyda chyngor proffesiynol am nyrsio a bydwreigiaeth. 

Mae’r Athro Jean White yn bennaeth y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru. Hi yw’r Prif Swyddog Nyrsio (CNO) a Chyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru. Mae’n darparu cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru, y GIG yng Nghymru a rhanddeiliaid.

Cefnogir Jean gan dîm o swyddogion nyrsio â phob un yn arwain ar faes polisi ar wahân, gan ddarparu llais proffesiynol ar ran nyrsio a bydwreigiaeth Cymru yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae’r CNO yn cefnogi gwaith rhyngwladol drwy Ranbarth Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd.

Gwobr ysgoloriaeth Sylfaen Betsi Cadwaladr

Mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn gwahodd ceisiadau am Wobr Ysgoloriaeth Sylfaen Betsi Cadwaladr 2019. 
  • Gwobr gyffredinol : £1500
  • Ail-fyny (x2) : £250 
Mae'r wobr hon yn agored i Nyrsys Cofrestredig, Bydwragedd a Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol sy'n gweithio'n ymarferol, addysg neu reoli gofal iechyd yng Nghymru.
 
Dysgwch fwy a gwneud cais trwy ymweld â gwefan RCN Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Adolygiad o gefnogaeth ac arferion bwydo ar y fron mewn lleoliadau mamolaeth a blynyddoedd cynnar yng Nghymru

Mae grŵp gorchwyl a gorffen wedi adrodd ar gefnogaeth ac arferion bwydo ar y fron. Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwella yn y dyfodol.

Galluogi Proffesiynoldeb

Gwyliwch Jean ar lansio'r Fframwaith Proffesiynoldeb Galluogi (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

Dod o hyd i’r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith rydych chi wedi bod yn ysu amdano fel nyrs yng Nghymru. P'un a ydych chi newydd gymhwyso neu'n nyrsio ers blynyddoedd, gall symud i Gymru eich helpu chi i gael mwy o'ch gyrfa.

Mwy o wybodaeth: Gwlad, Gwlad - Hyfforddi. Gweithio. Byw (dolen allanol)

Ymholiadau nyrsio

Cysylltwch â OCNOMailbox@gov.wales