Skip to content

Y Prif Swyddog Deintyddol

Dolenni perthnasol

Fframwaith yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer deintyddiaeth, ynghyd â rhaglen waith ar gyfer y dyfodol.
Cynllun pum mlynedd i wella iechyd y geg a lleihau anghydraddoldebau yng Nghymru.
Pwrpas At eich Dant yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ymarferwyr am faterion cyfoes ym maes deintyddiaeth y GIG.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Darparu cyngor proffesiynol annibynnol i Lywodraeth Cymru ynghylch iechyd y geg, deintyddiaeth a materion sy’n ymwneud â gofal iechyd deintyddol. 

Prif Swyddog Deintyddol Cymru yw Dr. Colette Bridgman. Dr Colette Bridgman.  

Dr Colette Bridgman

Enillodd Dr. Bridgman, sy’n dod o Belfast, ei chymwysterau ym Manceinion ym 1983. Mae ganddi brofiad clinigol o weithio mewn:

 • gwasanaethau ysbytai
 • practisau deintyddol cyffredinol
 • y gwasanaeth deintyddol cymunedol.

Bu’n arweinydd deintyddol strategol ac yn Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol y Cyhoedd ym Mhartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol datganoledig Manceinion Fwyaf. Mae hefyd wedi gweithio yn swyddfa Prif Swyddog Deintyddol Lloegr, gan weithio ar sawl strategaeth proffil uchel. Mae wedi gwasanaethu fel Llywydd y Gymdeithas Brydeinig dros Astudio Deintyddiaeth Gymunedol.

Cyfrifoldebau

 • gweithio ar draws holl adrannau Llywodraeth Cymru, a hefyd gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol i wella iechyd y geg, gwella ansawdd gwasanaethau gofal iechyd deintyddol a chanlyniadau i gleifion a lleihau anghydraddoldebau
 • arwain y proffesiwn deintyddol yng Nghymru, gan gyflawni rôl strategol ym maes  iechyd y geg o ran rheoleiddio, addysgu, hyfforddi, cynnal safonau a rheoli perfformiad
 • darparu arweinyddiaeth o ran datblygu polisïau a deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r proffesiwn deintyddol, gofal iechyd deintyddol ac iechyd y geg.

Mae Prif Swyddog Deintyddol Cymru yn gweithio’n agos gyda:

 • Phrif Swyddogion Deintyddol y DU, adrannau y Llywodraeth, a rhanddeiliaid, er mwyn cydgysylltu gweithgarwch a gwybodaeth sy’n ymwneud ag iechyd y geg
 • Byrddau Iechyd er mwyn hyrwyddo a chryfhau dulliau o ymgysylltu’n lleol, a datblygu ymatebion priodol i faterion sy’n ymwneud ag iechyd y geg a deintyddiaeth ledled
 • Cymru amryw o sefydliadau eraill, gan gynnwys: 
  • Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol 
  • Cymdeithas Ddeintyddol Prydain
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru 
  • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
  • Adran Ddeintyddol Deoniaeth Cymru, sydd o dan ofal Prifysgol Caerdydd.

Yn Gryno – Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg.

Lawrlwytho Dogfen