Skip to content

Presgripsiynau am ddim yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Bydd Dewis Doeth yn eich helpu i benderfynu a oes angen sylw meddygol arnoch pan fyddwch yn sâl.

Ers 1 Ebrill 2007 mae’ch meddyginiaeth ar bresgripsiwn wedi cael ei darparu am ddim, fel rhan o’ch triniaeth.

Os oeddech yn y gorffennol yn prynu meddyginiaeth heb bresgripsiwn dros y cownter, hen fod angen i chi weld eich  Meddyg Teulu, dylech barhau i wneud hynny.

Cofiwch fod eich Meddyg Teulu’n un o nifer o arbenigwyr clinigol rheng flaen sydd bellach yn gallu rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Mae rhai eraill yn cynnwys:

  • deintyddion
  • fferyllwyr
  • nyrsys.

Maent o gyd yn penderfynu ar sail glinigol beth y mae ar glaf ei angen ar  bresgripsiwn, i helpu i wella ei iechyd.  

Pwy sydd â hawl

  • pob claf sydd wedi’i gofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru ac sy’n cael ei bresgripsiynau gan fferyllydd yng Nghymru
  • rhoddir ‘cerdyn hawl’ i gleifion sy’n byw yng Nghymru, ond sydd wedi’u cofrestru gyda Meddyg Teulu yn  Lloegr gan fod eu cyfeiriad yn agos at y ffin. Caiff cleifion bresgripsiynau am ddim mewn fferyllfa yng Nghymru os ydynt yn cyflwyno’r cerdyn a’r presgripsiwn o Loegr
  • cleifion o Gymru sy’n cael triniaeth reolaidd yn Ymddiriedolaethau’r GIG yn Lloegr, neu wasanaethau y tu all i oriau yn Lloegr er eu bod wedi’u cofrestru gyda Meddygon Teulu yng Nghymru. Codir tâl arnynt am bresgripsiynau mewn fferyllfa yng Nghymru, gan nad ydynt yn gymwys am gerdyn hawl.  I fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn, cânt wneud cais am ad-daliad trwy lythyr ynghyd â derbynneb trwy NHS Wales Shared Services Partnership  (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Tystysgrifau eithrio meddygol a mamolaeth

Gall cleifion o Gymru sydd wedi’u heithrio rhag talu am bresgripsiynau o dan y system flaenorol o dystysgrifau eithrio meddygol neu famolaeth ddal i wneud cais am dystysgrif eithrio meddygol. Bydd hyn yn eu galluogi i gael eu meddyginiaeth mewn fferyllfeydd sy’n rhoi meddyginiaethau ar bresgripsiwn yn Lloegr. Mae’r dystysgrif eithrio mamolaeth hefyd yn caniatáu ar gyfer gofal deintyddol am ddim.