Skip to content

Rhoi organau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: rhoi organau.

Rhoi Organau

Rydym yn ymrwymedig i gynyddu cyfraddau rhoi organau.

Rhaid i ni wneud mwy i achub a gwella bywydau drwy roi a thrawsblannu organau. O hyd, nid yw’r GIG yn cefnogi rhai pobl sydd eisiau rhoi organau, ac mae modd gwneud mwy i sicrhau bod organau sy’n cael eu rhoi yn cael eu defnyddio.

Mae angen i’r GIG:

  • adeiladu ar gynnydd y pum mlynedd diwethaf
  • rhoi arfer rhagorol ar waith yn gyson wrth ofalu am bob rhoddwr posibl
  • gwneud y defnydd gorau posibl o bob organ sydd ar gael.

Ni fydd gwneud pethau’n iawn yn yr ysbyty bob tro yn ddigon. Mae angen i’r DU gael caniatâd gan fwy o roddwyr a theuluoedd i gyd-fynd â’r trawsnewid sydd eisoes yn digwydd yng ngwasanaethau’r GIG.

Bydd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) - sydd wedi cyflwyno’r system feddal o optio allan - yn chwarae rôl bwysig, ond dim ond un rhan o’r system yw hyn.

Wrth roi cynllun Trawsblannu Organau: Ymlaen at 2020 ar waith byddwn yn sicrhau’r newidiadau angenrheidiol ar gyfer gwelliannau sylweddol yn y maes rhoi a thrawsblannu organau.

Rhoi Organau Cymru

Mae’r ffordd rydym yn dewis dod yn rhoddwyr organau wedi newid yng Nghymru ers 1 Rhagfyr 2015. Dan y system newydd, os nad ydych wedi cofnodi eich penderfyniad ynghylch rhoi organau (optio i mewn neu optio allan), byddwch yn cael eich trin fel pe na bai gennych unrhyw wrthwynebiad. Rhowch amser i ddeall beth mae hyn yn ei olygu a siaradwch amdano gyda’ch anwyliaid.

Mae Rhoi Organau Cymru (dolen allanol) yn cynnwys straeon am deuluoedd sydd wedi rhoi neu dderbyn organau, ynghyd â gwybodaeth am y system newydd.

Gallwch gofrestru eich penderfyniad ynghylch rhoi organau drwy fynd i wefan Rhoi Organau Cymru (dolen allanol) neu ffonio 0300 123 23 23.

Ystadegau

Rydym yn cynnal ymchwil yn rheolaidd i helpu i lywio a gwerthuso ein hymgyrch i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am y system feddal o optio allan ar gyfer Rhoi Organau sydd wedi cael ei mabwysiadu yng Nghymru.

Darllenwch am ein hymchwil.

Yr ystadegu diweddaraf ar y gofrestr rhoi organau (dolen allanol)

Canllawiau

Ceir rhagor o ganllawiau am roi a thrawsblannu organau  ar y gwefannau canlynol:

Y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau (SaBTO) (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG: Canllawiau (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Adran Iechyd Llywodraeth y DU: Canllawiau  (dolen allanol, Saesneg yn unig)