Skip to content

Gwasanaethau Iechyd

Dolenni perthnasol

Canllawiau i bobl nad ydynt yn breswylwyr yn y DU sydd angen triniaeth gan Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru.

Mae angen gwella a diweddaru gwasanaethau iechyd yn barhaus.

Diwygio’r GIG yng Nghymru yw un agwedd ar waith Llywodraeth Cymru i greu gwasanaeth iechyd o safon fyd-eang.

Mae Cyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn ariannu, yn rheoli ac yn monitro perfformiad gwasanaethau iechyd yng Nghymru. Mae'n gweithio mewn partneriaeth â chyrff yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) fel y saith bwrdd iechyd lleol a’r tair ymddiriedolaeth arbenigol.

Mae gwasanaethau iechyd fel arfer yn cael eu rhannu'n gategorïau sy'n cynnwys gofal sylfaenol, gofal eilaidd a gofal trydyddol.

Gwasanaethau gofal sylfaenol

Gofal sylfaenol yw'r gwasanaethau a ddarperir gan feddygon teulu, optegwyr, deintyddion, fferyllwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal iechyd.

Mae mwy na 1,900 o feddygon teulu yng Nghymru, mwy na 1,000 o ddeintyddion a rhyw 600 o optegwyr. Meddygon teulu yw'r cyswllt cyntaf a byddant yn atgyfeirio pobl i'r ysbytai neu i gael triniaeth arbenigol fel y bo angen.

Mae aelodau eraill o'r staff gofal iechyd sy'n gweithio yn y gymuned yn cynnwys:

  • nyrsio arbenigol iechyd y cyhoedd yn y gymuned;
  • bydwragedd;
  • nyrsys cymunedol;
  • ffisiotherapyddion;
  • therapyddion galwedigaethol therapyddion lleferydd; a
  • nyrsys meddygfeydd.

Gofal eilaidd

Gofal eilaidd yw'r gwasanaethau a geir mewn ysbytai a'r gwasanaeth ambiwlans. Darperir y rhain gan saith bwrdd iechyd lleol, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans genedlaethol ac ymddiriedolaeth sy’n arbenigo mewn canser.

Gofal trydyddol

Gofal trydyddol yw'r gofal arbenigol sy'n cael ei ddarparu gan rai o'r ysbytai mwyaf neu drwy ysbytai arbenigol sy'n trin rhai mathau arbennig o salwch fel canser.

Gofal cymunedol

Yn ogystal â hyn oll ceir gwasanaethau gofal cymunedol sy'n cael eu darparu mewn partneriaeth â gwasanaethau cymdeithasol lleol. Mae gwasanaethau gofal cymunedol fel arfer yn cael eu diffinio fel y gwasanaethau hynny sy'n cael eu cynnig i gleifion yn eu cartrefi eu hunain.

Yn eu plith y mae amrywiaeth o wasanaethau gofal sylfaenol a ddarperir gan nyrsys, bydwragedd, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau gan weithwyr proffesiynol eraill megis therapyddion galwedigaethol.