Skip to content

Iechyd yn y gweithle

Gweithio i ddatblygu a chefnogi gweithleoedd iach.

Mae Cymru Iach ar Waith yn gweithio gyda chyflogwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol ac unigolion i:  

  • wella iechyd a lles yn y gwaith 
  • lleihau effaith afiechyd yn y gwaith  
  • annog ymyrraeth gynnar i adsefydlu'r rheini sydd wedi bod yn sâl neu sydd wedi'u hanafu. 
Gall cyflogwyr gael cefnogaeth a chyngor i ddatblygu iechyd, llesiant a mentrau diogelwch yn y gweithle drwy'r ‘Safon Iechyd Corfforaethol’ a ‘Gwobr Iechyd y Gweithle Bach’.

Y Safon Iechyd Corfforaethol

Y Safon Iechyd Corfforaethol yw'r marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru. Mae'n cael ei chyflwyno i sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector sy'n rhoi arferion ar waith i hybu iechyd a llesiant eu gweithwyr.

Mae gwobr efydd, arian, aur a phlatinwm yn cael eu rhoi o dan y Safon.

Gwobr Iechyd y Gweithle Bach

Gwobr Iechyd y Gweithle Bach yw'r marc ansawdd cenedlaethol newydd ar gyfer iechyd a llesiant yn y gweithle, sy'n cael ei rhoi i fusnesau a sefydliadau sy'n cyflogi llai na 50 o bobl.  

Mae tair lefel i'r wobr hon (efydd, arian ac aur) sy'n cydnabod pob cam datblygu a gyflawnir.  

Mae cymorth a chyngor rhad ac am ddim i'w gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol).

Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

Mae Cymorth yn y Gwaith yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd mewn partneriaeth â Strategaeth Dinas y Rhyl a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cymru Iach ar Waith (dolen allanol).