Skip to content

Gair am y pwnc

Rydym ni’n ariannu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru ac yn datblygu polisïau a strategaethau i wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rydym ni’n arwain y polisïau a’r strategaethau i wella iechyd, gofal cymdeithasol, gwasanaethau plant, a’r rhaglenni a’r strategaethau ar iechyd y cyhoedd, gyda’r nod o ddiogelu a gwella iechyd a gostwng anghydraddoldebau iechyd.

Mae ein cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Atal, trin a gostwng nifer yr achosion o afiechyd, salwch, anafiadau, anabledd ac anhwylder meddyliol. 
 • Darparu gwasanaethau iechyd, gan gynnwys gwasanaethau meddygol, deintyddol, offthalmig a fferyllol a gwasanaethau a chyfleusterau atodol. 
 • Llywodraethu clinigol a safonau gofal iechyd.

Dyma rai o’r eithriadau:

 • Erthylu
 • Geneteg ddynol, ffrwythloni dynol, embryoleg ddynol, geni plant ar ran pobl eraill
 • Gwenwynau.

Nod yr Adran yw gweithredu’r elfennau o’r Rhaglen Lywodraethu sy’n ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a phlant, gan gynnwys:

 • hyrwyddo ffyrdd iach o fyw 
 • helpu’r GIG a llywodraeth leol i gydweithio’n agos er mwyn cynnig gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig 
 • symud y pwyslais o fewn y gwasanaeth iechyd o wasanaethau ysbyty acíwt i wasanaethau cymunedol 
 • moderneiddio’r gwasanaethau cymdeithasol er mwyn cynnig gwasanaethau mwy hygyrch, wedi’u teilwra, i bobl 
  sicrhau llywodraethu clinigol a bod gwasanaethau’n cael eu rheoli’n ariannol yn dda