Skip to content

Ymgysylltu ag ymgynghori

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn ystyried bod cydweithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu â phawb sydd â diddordeb yn y mater hwn yn bwysig iawn wrth ddatblygu cynllun morol effeithiol ar gyfer Cymru.

Dechreuwyd datblygu’r cynllun drwy gyhoeddi oedd yn disgrifio sut y byddem yn mynd ati i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl sydd â diddordeb yn y sector morol. Mae’r Datganiad ynghylch Ymgysylltu â’r Cyhoedd wedi cael ei ddiwygio. Gweler y ddogfen sydd yn y ddogfen ar waelod y dudalen.

Gweledigaeth ac Amcanion Drafft a’r cynigion ar gyfer strwythur Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Mae’r ymgysylltu a wneir a’r ymgynghoriadau a gynhelir yn parhau i effeithio ar y gwaith o ddatblygu Cynllun Morol Cymru ac mae dogfennau’n cael eu rhannu er mwyn cael sylwadau arnyn nhw yn ystod camau pwysig o’r broses. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried bod ymygysylltu yn y ffordd hon yn help mawr i ni ddatblygu’r Cynllun.  O ddechrau mis Tachwedd 2015 ymlaen, bydd cynllun morol drafft yn cael ei rannu er mwyn cael sylwadau arno – bydd ar gael i wneud sylwadau arno tan mis Ionaw 2016. 

Mae Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morolwedi cael ei sefydlu ac yn cyfarfod yn rheolaidd i gynghori ar ddatblygiad y cynllun morol. Dewiswyd cyfuniad o gynrychiolwyr o’r diwydiant ac o sefydliadau i fod yn aelodau o’r grŵp er mwyn sicrhau cydbwysedd wrth ddatblygu cynllun morol clir ac effeithiol.

Ym mis Tachwedd 2015, gwnaethom rannu Drafft cyntaf y Cynllun Morol a chynnal cyfres o sesiynau galw heibio i’r cyhoedd ledled Cymru i roi’r cyfle gorau i bobl Cymru roi sylwadau (dolen allanol).

Fel rhan o'n gwaith i sicrhau ein bod yn deall anghenion defnyddwyr y cynllun morol, rydym wedi holi barn rhanddeiliaid am y manteision a'r cyfleoedd y mae cynllunio morol yn eu cynnig (dolen allanol).

Gallwch ffonio’r Tîm Cynllunio Morol ar: