Skip to content

Rhaglen Ymchwil i Dirio Morfilod

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

O bryd i’w gilydd, mae teulu’r morfil (dolffiniaid, llamhidydidon, morfilod), heulgwn a chrwbanod môr yn cael eu gadael ar ein traethau.

Nid yw bob tro’n glir pam mae hyn yn digwydd.  Rydym ni (a llywodraethau eraill y DU) yn rhoi nawdd i’r Rhaglen Ymchwil i Dirio Morfilod (CSIP) i ddarparu gwybodaeth inni am gyflwr iechyd ein poblogaethau pwysicaf o forfilod ac anifeiliaid tebyg ac i weld a oes problemau sylfaenol (fel sbwriel y môr, clefyd neu lygredd) allai fod yn rheswm pam mae’r anifeiliaid hyn yn cael eu golchi i’r lan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i ddeall y bygythiadau i deulu’r morfil ac i helpu inni ddatblygu polisïau. Mae gwybodaeth am anifeiliaid sy’n cael eu gadael ar ein traethau yng Nghymru, gan gynnwys yr adroddiadau diweddaraf, ar gael ar wefan Defra.

Os gwelwch famal morol wedi’i olchi i’r lan – boed fyw neu farw – bydd y wefan Monitro Amgylchedd y Môr (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn darparu i chi gyngor ar beth i’w wneud nesaf.