Skip to content

Dyframaethu

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Mae cyfraniad y diwydiant dyframaethu at gynhyrchu bwyd y byd yn tyfu.

Yr her i ddiwydiant dyframaethu Cymru yw cynyddu gwerth y gweithgareddau sy’n gallu cael eu cynnal yn gynaliadwy a chadw eu heffeithiau amgylcheddol mor fach â phosibl.

Dyframaethu yw un o brif sectorau cynhyrchu bwyd Cymru ac mae’n helpu i sbarduno twf cynaliadwy yr economi mewn cymunedau gwledig ac arfordirol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod dwywaith yn fwy o bysgod cregyn a physgod asgellog yn cael eu cynhyrchu erbyn 2020.  Gwneir hynny trwy symleiddio’r trefniadau gweinyddol, gwella’r defnydd o arian Ewrop a chael diwydiant a chyrff ymchwil i gydweithio’n well â’i gilydd.

Bydd Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewropeaidd yng Nghymru yn canolbwyntio ar arloesi a meithrin galluoedd.  Yr amcan yw sicrhau mwy o ddatblygu gan annog mwy o gydweithio a chysylltiadau rhwng dyframaethwyr a chyrff gwyddonol.