Skip to content

Hadau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rheoli tir.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
hadau mewn llaw

 

Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd sy'n pennu'r ffordd y mae hadau'r cnydau a'r llysiau amaethyddol pwysicaf yn cael eu hardystio a'u marchnata. Ni chewch farchnata planhigion amaethyddol heb eu bod wedi'u hardystio'n swyddogol.

Mae ardystio swyddogol yn golygu bod yr hadau sy'n cael eu marchnata yn bodloni safonau penodol, ee maent yn bur o ran math, maent wedi'u hegino'n ddigonol ac maent heb glefyd. Dim ond hadau'r amrywiadau sydd ar y Rhestr Genedlaethol neu yng Nghatalog Cyffredin Ewrop (cyfuniad o Restrau Cenedlaethol yr Aelod-wladwriaethau) sy'n gymwys i gael eu hardystio a'u marchnata yn y DU.

Mae'r holl brif lysiau a chnydau amaethyddol sy'n cael eu tyfu yn y DU wedi'u cynnwys ar Restr Genedlaethol y DU. Mae'n ofynnol ychwanegu cnydau a llysiau newydd at y Rhestr Genedlaethol yn unol â'r gyfraith. I gael ei ychwanegu at Restr Genedlaethol, mae'n rhaid i amrywiad fod yn unigryw ac yn sefydlog ac, yn achos cnydau amaethyddol, mae'n rhaid bod gwerth boddhaol i'w drin a'i ddefnyddio.

Mae profion yn cael eu cynnal gan Ganolfannau Profion Cenedlaethol amrywiol ar ran Awdurdodau Lleol dros gyfnod o ddwy flynedd ar gyfartaledd. Pwyllgor y Rhestr Genedlaethol a Hadau (NLSC) sy'n gwerthuso canlyniadau'r profion ac yn gwneud argymhellion o ran y Rhestr Genedlaethol. Y Pwyllgor Amrywiadau Planhigion a Hadau (PSVC) sy'n cydlynu polisi cyffredinol yn ymwneud â'r Rhestr Genedlaethol gyda chymorth y Gweinyddiaethau Datganoledig, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae'r PVSC hefyd yn gyfrifol am Hawliau Bridwyr Planhigion ac Ardystio Hadau yn y DU. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â'r Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd ar bob agwedd ar bolisi hadau. I gael rhagor o wybodaeth am y rhestr genedlaethol ac ardystio hadau, ewch i wefan FERA (dolen allanol).

Cysylltwch â ni

Tîm Natur, yr Amgylchedd ac Amaethyddiaeth
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UR

E-bost: Planthealthandbiotech@cymru.gsi.gov.uk

Dolenni allanol cysylltiedig (Saesneg yn unig):