Skip to content

Plaladdwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rheoli tir.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
malwen

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn y broses cymeradwyo plaladdwyr.

'Plaladdwyr' yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio unrhyw gynnyrch cemegol neu fiolegol sy'n cael ei ddefnyddio i ladd neu reoli plâu. Pethau byw yw plâu, fel llygod, pryfed, ffwng a phlanhigion, sy'n gwneud niwed i'n bwyd, i'n hiechyd neu'u hamgylchedd.

Mae'r term plaladdwyr yn cynnwys:

 • pryfladdwyr (i ladd pryfed)
 • ffwngladdwyr 
 • chwynladdwyr (i ladd chwyn)
 • molwsgladdwyr (i ladd malwod)
 • llygodladdwyr (i ladd llygod a chnofilod eraill).

Mae plaladdwyr amaethyddol yn cael eu defnyddio mewn:

 • amaethyddiaeth a garddwriaeth
 • coedwigaeth
 • gan y diwydiant storio bwyd
 • hwsmonaeth
 • i reoli anifeiliaid asgwrn cefn.

Mae plaladdwyr anamaethyddol yn cael eu defnyddio mewn:

 • deunydd cadw pren
 • bioladdwyr arwynebau
 • pryfladdwyr i lanhau llefydd cyhoeddus
 • llygodladdwyr
 • paent bioladdol
 • hylif cadw pryfed draw
 • cynnyrch atal baeddu.

Rydym yn ymwneud â nifer o bwyllgorau a phwyllgorau llywio sy’n rhoi cyngor ar bolisi plaladdwyr i Lywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig.

Yr Adran Rheoleiddio Cemegion (dolen allanol) sy'n gyfrifol am reoleiddio plaladdwyr a bioladdwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae hon yn Adran o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (dolen allanol).

Prif nod yr Adran yw sicrhau bod bioladdwyr, cemegion diwydiannol, plaladdwyr  a glanedyddion yn cael eu defnyddio'n ddiogel er mwyn diogelu iechyd a lles pobl a'r amgylchedd.

Cyflwynwyd y Cod Ymarfer ar gyfer Defnyddio Cynhyrchion Diogelu Planhigion (dolen allanol) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'r Comisiwn Iechyd a Diogelwch (HSC) ar 15 Rhagfyr 2005. Mae’r Cod Ymarfer hwn ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol sy’n defnyddio cynnyrch diogelu planhigion yng Nghymru a Lloegr.

E-bost: Planthealthandbiotech@wales.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Plaladdwyr: Cadw cofnodin (Maint Ffeil: 84KB)
Adobe PDF document
Plaladdwyr: Rheoli gwastraff (Maint Ffeil: 85KB)