Skip to content

Tir comin

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Cynllun ar gau ar gyfer ymgeiswyr newydd.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae llawer yn credu bod yr enw tir comin yn dod o'r syniad bob 'pawb' yn berchen arno. Mae hynny'n anghywir.

Fel arfer, un person sy'n berchen ar dir comin, sef y perchennog tir.  Fe’i gelwir yn “dir comin” gan bod y perchennog tir, yn hanesyddol, wedi caniatáu i bobl eraill benodol ei ddefnyddio.  

Beth ydy 'hawliau comin'

Mae’r rhan fwyaf o’r tir comin yn dyddio’n ôl i’r canol oesoedd pan oedd arglwydd y maenor yn berchen ar y tir. Byddai’r arglwydd yn rhoi hawliau i’w denantiaid ddefnyddio tir pori neu dir gwastraff mewn ffyrdd penodol. Gelwir yr hawl hwn i ddefnyddio “tir comin” yn “hawliau comin”, a gelwid y bobl sydd â’r hawliau hyn yn “gominwyr”. Roedd yr hawliau wedi’u hatodi i’r rhan o’r tir fferm neu’r eiddo penodol oedd yn rhan o’r maenor. Ar dir comin, gallai cominwyr gynnal gweithgareddau penodol e.e. pori da byw, casglu coed, mawn neu fes, neu bysgota.

Mae’r arferiad wedi parhau hyd heddiw, er bod y maenor o bosib wedi hen ddiflannu. Heddiw, mae’r rhan fwyaf o’r hawliau’n parhau wedi’u hatodi i ffermydd neu eiddo. Caiff y perchnogion neu’r tenantiaid presennol ddefnyddio’r hawliau comin sy’n perthyn i’r eiddo hwnnw.

Tir Comin yng Nghymru

Mae oddeutu 8.4% o dir Cymru yn dir comin cofrestredig, gan wneud cyfanswm o oddeutu 175,000 hectar. Mae llawer o’r tir comin yn ffinio â’i gilydd, gan greu ardaloedd mawr o dir comin ledled Cymru. Mae’n bosib bod gan y tiroedd comin bychain hyn berchnogion gwahanol a deiliaid hawliau gwahanol. Mae llawer o’r tiroedd comin hyn yn bwysig ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru, gan ddarparu tir pori ar gyfer defaid a gwartheg. Hefyd, mae llawer o’r tiroedd comin yn bwysig oherwydd eu hatyniadau hamdden ac amgylcheddol. Mae rhai ohonynt mewn Parciau Cenedlaethol neu mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn berchen arnynt.  

Gall tir comin ddarparu cynefin bwysig ar gyfer adar, bywyd gwyllt a phlanhigion sy’n cael eu gwarchod.  

Cysylltiadau defnyddiol

Am wybodaeth pellach ynglyn a faterion sy’n gysylltiedig â thir comin a'r Ddeddf Tir Comin 2006, defnyddiwch y manylion cyswllt yma, os gwelwch yn dda.

Am wybodaeth ar faterion sy’n gysylltiedig â thir comin cysylltwch â’ch Swyddfa Cofrestru Tir Comin leol yn: Awdurdodau: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (dolen allanol)

Am wybodaeth ac ymholiadau ar Ddeddf Tir Comin 2006 cysylltwch â:  

Y Gangen Cyflawni Polisïau Anifeiliaid
Llawr 1af
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: commonsact2006@wales.gsi.gov.uk.