Skip to content

Atal llygredd dŵr - Safonau storio olew

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Daeth rheoliadau sy'n pennu'r safonau ar gyfer storio olew yng Nghymru i rym ar 15 Mawrth 2016.

Yn dilyn ymgynghoriad yn 2015, mae'r rheoliadau'n (dolen allanol) pennu'r safonau ar gyfer cyfleusterau storio olew sy'n anelu at atal olew rhag gollwng a rhag llygru dŵr a niweidio tir ac eiddo.

Y prif ofyn yw darparu ail lefel o ddiogelwch, er enghraifft bwnd neu wal o gwmpas y tanc, i rwystro unrhyw ollyngiadau rhag dianc o gyfleuster storio olew i’r amgylchedd ehangach. Mae'r gofynion hyn yn berthnasol i gyfleusterau storio olew a gaiff eu gosod o 15 Mawrth 2016.

Ni fydd gofyn i gyfleuster storio olew domestig sy'n cael ei ddefnyddio ar neu cyn 15 Mawrth gydymffurfio â'r rheoliadau tan ei fod yn cael ei gyfnewid am un newydd. Bydd gofyn i gyfleusterau sy’n gwasanaethu eiddo annomestig gydymffurfio rhwng dwy a phedair blynedd yn ddiweddarach, gan ddibynnu ar faint y perygl i’r amgylchedd.

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys cyfleusterau storio olew tanwydd amaethyddol a oedd yn arfer dod o dan Reoliadau Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol 2010. Mae hyn yn sicrhau mai’r un safonau fydd ar gyfer pob storfa olew yng Nghymru, ac mae'n codi eithriad sy’n bod ar gyfer storfeydd oedd yn cael eu defnyddio cyn 1991.

Rydym wedi cyhoeddi arweiniad ar y Rheoliadau hyn i helpu pobl i'w dilyn. Mae Adnoddau Naturiol Cymru wedi cyhoeddi "Cwestiynau Cyffredin" (dolen allanol) sy'n rhoi cyngor ychwanegol.

Mae rhagor o wybodaeth ymarferol i berchnogion tanciau storio olew ar gael gan yr Ymgyrch Gofal Olew (dolen allanol).  

Mae rheoliadau tebyg eisoes yn bod yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Lawrlwytho Dogfen