Skip to content

Ansawdd dŵr yfed yng Nghymru

Y cyfreithiau sy’n llywodraethu ansawdd dŵr yfed a sut y caiff cwmnïau dŵr eu monitro yng Nghymru.

Cafodd y Gyfarwyddeb Ewropeaidd bresennol (98/83/EC) ar Ansawdd y Dŵr y Bwriedir i Bobl ei Yfed (y "Gyfarwyddeb Dŵr Yfed")  (dolen allanol) ei mabwysiadu ym 1998. Rhaid i bob Aelod-Wladwriaeth gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb.

Cyflenwadau dŵr cyhoeddus

Yn 2010, gwnaethom lunio rheoliadau o dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 (dolen allanol) i gymhwyso safonau'r Gyfarwyddeb Ewropeaidd i gyflenwadau dŵr yfed a wneir gan gwmnïau dŵr y mae eu hardaloedd cyflenwi yng Nghymru. Yr enw ar y rheoliadau hyn oedd Rheoliadau ar Gyflenwad Dŵr (Ansawdd Dŵr) 2010 (dolen allanol). 

Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yfed (dolen allanol) yn cynnal archwiliadau o gwmnïau dŵr yng Nghymru, ac yn cymryd camau gorfodi ar ein rhan. Mae’r Arolygiaeth:

  • yn sicrhau bod y cwmnïau dŵr yn cydymffurfio â Deddf Diwydiant Dŵr 1991 a Rheoliadau 2010
  • yn ymchwilio i gwynion gan gwsmeriaid ac i ddigwyddiadau sy'n effeithio ar gyflenwadau dŵr.

Cyflenwadau dŵr preifat

Cyflenwadau sy'n deillio o ffynhonnau, pistylloedd ac ati yw'r rhain. Yr awdurdodau lleol (hy Cynghorau Sir yng Nghymru) sy'n gyfrifol am fonitro a gorfodi'r safonau a bennir yn Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat 2010 (dolen allanol, PDF).