Skip to content

Tuag at Ddyfodol Diwastraff

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Tuag at Ddyfodol Diwastraff yw'r ddogfen sy'n amlinellu'r strategaeth wastraff gyffredinol ar gyfer Cymru

Fe'i hategir gan gyfres o gynlluniau ar gyfer sectorau penodol a dogfennau eraill. Y cynlluniau a’r dogfennau hynny, ynghyd â Tuag at Ddyfodol Diwastraff, yw'r cynllun statudol ar gyfer rheoli gwastraff yng Nghymru.   

Mae'r cynllun rheoli statudol yn amlinellu blaenoriaethau'r Gweinidogion o ran:

  • datblygu economi gylchol,
  • nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015,
  • twf gwyrdd,
  • defnyddio adnoddau’n effeithlon,
  • trechu tlodi,
  • gwneud economi Cymru yn fwy cydnerth.

Cynllun y Sector Tuag at Ddyfodol Diwastraff a Chamau Gweithredu’r Rhaglen Atal Gwastraff, Mis Mehefin 2010 hyd Fis Mawrth 2016, Adroddiad Cryno

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o'r cynnydd a wnaed tan fis Mawrth 2016 o ran gwireddu’r ymrwymiadau a'r camau gweithredu yn y cynllun rheoli gwastraff. Dyma rai o'r llwyddiannau a amlinellir yn yr adroddiad:

  • Ni sydd ar y blaen yn y DU o ran ailgylchu gwastraff trefol, a hynny o bell fford, gan ailgylchu 60% ohono yn 2015/16.
  • Rhwng 2009 and 2014, gwelwyd gostyngiad o 9.6% y flwyddyn, ar gyfartaledd, yn yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n gysylltiedig â gwastraff.
  • Er bod cynnydd ym maint y gwastraff o gartrefi rhwng 2014-15 a 2015-16, gwnaethom gynnydd cyffredinol o ran ei leihau, gan sicrhau gostyngiad o 1 y cant y flwyddyn, ar gyfartaledd, rhwng 2009/10 a 2015/16.
  • Cyrhaeddon ni darged yr UE ar gyfer faint o wastraff bioddiraddadwy sy'n cael ei   anfon i safleoedd tirlenwi, gan wneud hynny wyth mlynedd yn gynnar.

Adroddiad Cynnydd Tuag at Ddyfodol Diwastraff, Mehefin 2015

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r cynnydd a wnaed o ran cyrraedd y targedau a gwireddu'r ymrwymiadau yn nogfen strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff. 

Y dyfodol

Byddwn yn mynd ati ym mis Gorffennaf 2018 i ymgynghori am y gwaith o ddiweddaru Tuag at Ddyfodol Diwastraff er mwyn sicrhau ei fod yn ategu'r amcanion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Ein nod yw parhau i anelu at gyrraedd ein Nod Un Blaned o leihau effaith gwastraff yng Nghymru i lefel sydd o fewn ein terfynau amgylcheddol drwy sicrhau bod ein cynlluniau a'n rhaglenni yn parhau i gynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd ragweithiol, gynaliadwy a chydgysylltiedig, gan sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.