Skip to content

Rheoli gwastraff yn ôl sector

Dolenni perthnasol

Dolenni i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a gwybodaeth gwastraff cartrefi.

Rydym wrthi’n datblygu cynlluniau ar gyfer ymdrin â’r gwahanol fathau o wastraff a’r cyfanswm a gynhyrchir gan bob sector diwydiant.

Pe bai byw pawb fel ninnau yng Nghymru, byddai arnom ni angen agos i dair planed er mwyn cynhyrchu’r adnoddau angenrheidiol. Er mwyn inni ddefnyddio ein cyfran deg ni’n unig, mae angen inni leihau’r adnoddau a ddefnyddiwn ni.

Er mwyn llwyddo yn hyn, rhaid inni ‘arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu’: mae atal gwastraffu’n flaenoriaeth. Bydd hyn yn effeithio arnom wrth inni:

  • benderfynu beth i’w brynu
  • ddefnyddio nwyddau ac eitemau
  • ddewis cael gwared arnynt
  • didoli’n gwastraff ni ar gyfer casglu, ailgylchu neu waredu.

Bydd y cynlluniau’n gosod allan sut y gall sectorau busnes a phreswylwyr helpu cyflawni’r amcanion a’r nodau a osodir yn Tuag at Ddyfodol Diwastraff, ein strategaeth wastraff newydd ar gyfer Cymru.

Rydym yn cynhyrchu cynlluniau gweithredu a elwir yn gynlluniau sector, sy’n anelu at yr holl feysydd sydd â rhan yng ngwastraff:

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â mathau o wastraff, gwastraff cartrefi ac ailgylchu, gweler tudalen gwastraff eich cyngor lleol chi, neu ewch at wefan Ailgylchu dros Gymru (dolen allanol).