Skip to content

Gwastraff busnes

Dolennau cyswllt â chyrff sydd ynteu’n delio â gwastraff busnes ynteu’n darparu gwybodaeth amdano.

Busnes Cymru

Busnes Cymru (dolen allanol) yw gwasanaeth gwybodaeth ar-lein Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau, efo gwybodaeth ynghylch amryw bynciau amgylcheddol ac effeithlonrwydd.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) yn chwarae rhan ganolog yng nghyflawni ein blaenoriaethau amgylcheddol ni, a’r eiddo llywodraeth ganol. Mae ganddynt wybodaeth ar sut i ddosbarthu ac asesu gwastraff.

Rhaglen Weithredu Adnoddau Cymru (RhWAC)

Mae Rhaglen Weithredu Adnoddau Cymru (dolen allanol) yn cynorthwyo busnesau ac unigolion i:

  • elwa trwy leihau gwastraff 
  • datblygu cynhyrchion cynaliadwy 
  • defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon.

Adeiladu Rhagoriaeth Cymru

Mae Adeiladu Rhagoriaeth Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn hyrwyddo arfer gorau a gwybodaeth ledled y diwydiant adeiladu yng Nghymru.

Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff SSRhG/CIWM

Mae Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff SSRhG/CIWM (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn gorff proffesiynol sy’n cynrychioli gweithwyr proffesiynol y sectorau adnoddau cynaliadwy a rheoli gwastraff yn y DU a thramor. Mae SSRhG/CIWM yn gosod y safonau proffesiynol ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn y diwydiant. Mae iddo amryw raddau aelodaeth. Wedi’u pennu gan addysg, cymhwyster a phrofiad.

Y Ganolfan Ecoddylunio

Mae’r Ganolfan Ecoddylunio (dolen allanol) yn peri ecoddylunio trwy ddatblygu a chyflawni cynlluniau ecoddylunio â chyrff preifat, cyhoeddus a thrydydd sector (gwirfoddol).

Asiantaeth yr Amgylchedd

Darpara’r Asiantaeth yr Amgylchedd (dolen allanol) wybodaeth am y mathau o wastraff, ei faint, o ble y daw a sut y’i rheolir. Fe’u defnyddir gan lywodraeth, cyrff a diwydiant lleol a chanolog, er mwyn helpu cynllunio pa bolisïau, weithredu neu gyfleusterau sydd eu hangen.