Skip to content

Datblygiad o lefel sgrinio categori 4 am assesiad o dir wedi'u effeithio gan halogiad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae methodoleg ar gyfer datblygu Lefel Sgrinio Categori 4 (LSC4) bellach wedi'i gyhoeddi.

Yn 2012, drwy'r Canllawiau Statudol diwygiedig ar Dir Halogedig, cyflwynwyd system pedwar categori newydd ar gyfer dosbarthu tir yn dir halogedig o dan Ran 2A o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Roedd y system gategorïau hon yn mynd o Categori 4, lle mae'r lefel o risg i iechyd pobl neu'r amgylchedd yn dderbyniol isel, i Gategori 1, lle mae'r lefel o risg yn amlwg yn annerbyniol.

Er mwyn helpu rheoleiddwyr i benderfynu a oedd tir yn addas i'w ddefnyddio a'i fod yn bendant heb ei halogi, sefydlwyd gr ŵ p ymchwil prosiect i ddiffinio'r lefel sgrinio ar gyfer Categori 4. 

Mae'r prosiect hwnnw bellach wedi'i gwblhau. Mae methodoleg ar gyfer datblygu Lefel Sgrinio Categori 4 (LSC4) bellach wedi'i gyhoeddi ynghyd â LSC4 ar gyfer chwe sylwedd a nodir yn aml mewn asesiadau risg o dir halogedig. Dyma nhw:

  • cadmiwm
  • benzo(a)pyrene
  • bensen
  • arsenig
  • plwm
  • cromiwm VI.

Mae adroddiad terfynol y prosiect i'w weld ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (external link).

I gyd-fynd â'r adroddiad prosiect terfynol (sy'n cynnwys Cymru a Lloegr) mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Dogfen Canllaw Ategol sy'n rhoi amlinelliad o'r penderfyniadau polisi a wnaethpwyd wrth benderfynu ar y C4SLau terfynol.