Skip to content

Llusernau Awyr: asesiad amgylcheddol ac asesiad risg

Dolenni perthnasol

Lles a iechyd da byw ac anifeiliaid anwes, yn cynnwys wybodaeth clefyd anifeiliaid.
Mae hi’n costio tua £70 miliwn y flwyddyn i lanhau sbwriel yng Nghymru. Trethdalwyr sy’n talu am y gwaith hwn.
Mae’r cyfrifoldeb dros wasanaethau tân ac achub wedi ei ddatganoli i Gymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd yr astudiaeth hon ar y cyd gan Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Y bwriad oedd casglu tystiolaeth i lywio penderfyniadau’r dyfodol ar bolisïau’n ymwneud â llusernau awyr a balŵns heliwm.

Bwriad yr astudiaeth oedd nodi’r risgiau sydd ynghlwm wrth lusernau awyr a balwnau heliwm, a’r risg y maent yn eu creu o ran:

  • iechyd a lles da byw
  • yr amgylchedd (gan gynnwys sbwriel)
  • risg tân
  • niwed i fywyd morol 
  • diogelwch defnyddwyr.

Amcanion

Dyma oedd amcanion y prosiect:

  • casglu tystiolaeth, drwy adolygu llenyddiaeth a chynnal cyfweliadau dros y ffôn
  • gwerthuso’r dystiolaeth, i ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar effeithiau’r llusernau awyr a’r balŵns heliwm ynghyd â llunio casgliadau
  • paratoi a chyflenwi’r adroddiad terfynol.