Skip to content

Ffermydd gwynt

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae gan Brydain lawer iawn o wynt ac mwy o gapasiti gwynt y môr na’r un wlad arall yn y byd.

Targedau ynni adnewyddadwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) ein helpu i gyrraedd ein targedau ynni adnewyddadwy drwy ein Rhaglen Ynni Gwynt.

Ynni gwynt y môr a gwynt y tir

Mae angen cymysgedd o ynni gwynt y môr a gwynt y tir arnon ni i ni allu cwrdd â‘r targedau ar gyfer arafu’r newid yn yr hinsawdd. Ar y funud, ynni gwynt y tir sydd fwyaf cost effeithiol.  Mae angen mwy o amser i godi ffermydd gwynt y môr gan fod y môr yn amgylchedd anoddach gweithio ynddo.

Pe baem ni’n defnyddio dim ond ynni gwynt y môr, yna byddem yn debygol o fethu’n targedau ar gyfer ynni adnewyddadwy a’n hymrwymiad i arafu’r newid yn yr hinsawdd.

Yma yng Nghymru, rydym yn lwcus iawn gan fod gennym wyntoedd da ar y tir ac ar y môr. Mae gennym ffermydd gwynt y môr yng Ngwastadeddau’r Rhyl a North Hoyle, ac mae fferm wrthi’n cael ei hadeiladu ar safle Gwynt y Môr.

Buddiannau i'r gymuned

Edrychodd astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd o’r enw Wind Farm Development in Wales: Assessing the Community Benefits (dolen allanol) ar 22 o ffermydd gwynt y tir a phrosiectau eraill sydd yn yr arfaeth. Gwelwyd bod y rhan fwyaf o ffermydd gwynt y tir yng Nghymru yn dod â buddiannau sy’n cael eu talu i gorff cymunedol lleol.  Mae’r budd yn seiliedig fel arfer ar gapasiti MW (MegaWatt) y fferm.

Polisi cynllunio

Mae Llywodraeth Cymru wedi dynodi saith ardal yng Nghymru fel y lleoedd mwyaf addas i ddatblygu ffermydd gwynt mawr ar y tir ynddynt. Rydym wedi enwi’r ardaloedd hyn yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 a chyfeirir atynt fel Ardaloedd Chwilio Strategol. O ran ffermydd gwynt llai, mae Polisi Cynllunio Cymru yn ei wneud yn ofyn i Awdurdodau Cynllunio Lleol gynllunio’n bositif o blaid ynni adnewyddadwy. Dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol asesu potensial eu hardal ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac ymgorffori polisïau yn eu Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer llywio datblygiad priodol.  

Caniatáu

Mae ceisiadau cynllunio i ddatblygu ffermydd gwynt ar y tir a chanddynt gapasiti cynhyrchu o fwy na 10 Megawatt (MW) yn mynd yn syth at Weinidogion Cymru, o dan y broses Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol. Bydd ceisiadau i gynyddu capasiti ffermydd gwynt o 10MW neu fwy hefyd yn dod o dan y broses hon. Awdurdodau Cynllunio Lleol, yn y lle cyntaf, sy’n ystyried ceisiadau i ddatblygu prosiectau ynni gwynt o dan 10MW.

Twristiaeth

Prin iawn yw’r dystiolaeth sy’n profi fod ffermydd gwynt yn cael effaith ar dwristiaeth Cymru. Cafodd astudiaeth ynghylch y posibilrwydd fod ffermydd gwynt a’r seilwaith grid cysylltiedig yn cael effaith ar dwristiaeth Cymru ei chynnal yn dilyn argymhelliad Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.