Skip to content

Gwaith ymchwil tlodi tanwydd

Dolenni perthnasol

Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.
Rydym angen gwybodaeth well a mwy rheolaidd i helpu inni dargedu ein polisïau a’n rhaglenni tlodi tanwydd mor effeithiol â phosibl.

Cysylltu data tlodi tanwydd

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn cyflwyno canfyddiadau newydd y dadansoddiad o ddata gweinyddol ar gyfer Cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy’n gysylltiedig â chofnodion iechyd rheolaidd.  Mae’r prosiect yn ceisio edrych ar effaith mesurau gwella ynni yn y cartref a weithredwyd o dan Gynllun Nyth ar iechyd y derbynydd.  

Deall nodweddion y cartrefi incwm isel sydd yn fwyaf tebygol o fyw mewn cartrefi oer  

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn nodi pa gartrefi incwm isel sy’n fwyaf tebygol o fyw mewn cartrefi oer ac felly’n debygol o fod angen cymorth gydag effeithlonrwydd ynni.  

Gwerthuso cynllun effeithiolrwydd ynni Nyth

Cafodd gwerthusiad annibynnol o gynllun Nyth ei gomisiynu yn 2014 i asesu a oedd wedi bodloni ei amcanion i asesu i ba raddau yr oedd y cynllun wedi cyrraedd y cartrefi â’r angen mwyaf, oedd wedi arwain at arbed ynni i ddeiliaid tai ac wedi cynnig gwerth am arian.