Skip to content

Lefelau tlodi tanwydd

Dolenni perthnasol

Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Y data diweddaraf ar lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru.

Mae deall y graddfeydd o dlodi tanwydd a’i ddosbarthiad yn hollbwysig i helpu i weithio tuag at ein targedau tlodi tanwydd.  

Cynhyrchu Amcangyfrifon o lefelau Tlodi Tanwydd yng Nghymru: 2012-2016


Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r gwaith ymchwil i ddatblygu model i roi amcangyfrif o lefelau cyffredinol o dlodi tanwydd yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd 2012 i 2016. Mae hefyd yn rhoi amcangyfrif o lefelau o dlodi tanwydd difrifol, tlodi tanwydd ymysg cartrefi bregus a lefelau tlodi tanwydd ymysg tenantiaid tai cymdeithasol.  

Mae’r adroddiad yn amcangyfrif bod oddeutu 291,000 o gartrefi, yn 2016, sy’n cyfateb â 23% o bob cartref yng Nghymru, yn byw mewn tlodi tanwydd.  Roedd hyn yn ostyngiad o 73,000 o gartrefi (6 pwynt canran) ers 2012.

Offeryn Rhagamcanu Tlodi Tanwydd Cymru - Adroddiad 2011/2012

Nod y ddogfen dechnegol hon yw tynnu sylw at y newidiadau i lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru ers yr arolwg eiddo Byw yng Nghymru 2008.

Mae’r rhagamcanu ar gyfer lefelau tlodi tanwydd yn 2011 a 2012 yn ystyried y newidiadau i lefelau incwm, prisiau tanwydd a sefydlu mesurau effeithiolrwydd ynni.  

Arolwg Byw yng Nghymru

Mae’r Arolwg Byw yng Nghymru yn arolwg o gartrefi a gynhaliwyd o 2004 i 2008. Mae pedwar o adroddiadau tlodi tanwydd gan arolwg Byw yng Nghymru 2008 ar gael i’w darllen:

  • Gwerthuso effaith y cynnydd mewn prisiau ynni ar dlodi tanwydd 
  • Prisiau ynni, sefyllfaoedd yn gysylltiedig ag incwm ac effeithiolrwydd ynni hyd at 2018 
  • Ystadegau pennawd tlodi tanwydd wedi’u modelu ar gyfer 2009 a 2010
  • Ystadegau tlodi tanwydd 

Dadansoddiad pellach o ddata arolwg eiddo Byw yng Nghymru 2008: Ymchwilio i effaith debygol defnyddio meini prawf cymhwysedd sy’n cael eu targedu’n fwy ar gyfer ein cynllun tlodi tanwydd newydd

Mae’r nodyn byr hwn yn defnyddio’r data diweddaraf o arolwg eiddo Byw yng Nghymru 2008 (a gyhoeddwyd ar 26 Tachwedd 2010) i ymchwilio i effaith debygol defnyddio meini prawf sy’n cael eu targedu’n fwy ar gyfer ein cynllun tlodi tanwydd newydd.