Skip to content

Cynllun Tystiolaeth Tlodi Tanwydd

Dolenni perthnasol

Mae creu economi gref sy’n sicrhau ffyniant a diogelwch i bob unigolyn, teulu a chymuned yng Nghymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cynllun Tystiolaeth Tlodi Tanwydd yn nodi sut y byddwn yn monitro ac yn gwerthuso’r hyn sy’n cael ei wneud i leihau tlodi tanwydd.

Ym mis Gorffennaf 2010, cyhoeddon ni Strategaeth Tlodi Tanwydd. Roedd yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu Cynllun Monitro a Gwerthuso.

Mae’r cynllun yn trafod:

  • y cynnydd tuag at y targedau hyn
  • sut y byddwn yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i wneud penderfyniadau polisi a chynnal rhaglenni yn y dyfodol
  • sut y byddwn yn sicrhau bod y rhaglenni sy’n cael eu hariannu gennym a’r polisïau yr ydym yn eu gweithredu’n cyfrannu at leihau tlodi tanwydd

Mae’r cynllun hwn yn monitro a gwerthuso’r gwaith sy’n cael ei wneud i wneud tai yng Nghymru yn fwy effeithlon, yn enwedig y tai hynny sy’n gartrefi i deuluoedd sy’n byw ar incwm isel neu deuluoedd sy’n agored i niwed. Byddwn yn helpu’r teuluoedd hyn i gael y biliau tanwydd isaf posib ac yn cadw llygad ar lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru yn gyffredinol.

Bydd y Cynllun Tystiolaeth yn cael ei ddiweddaru pan fo angen ei ddiweddaru neu wneud newidiadau iddo.