Skip to content

Confensiwn ramsar

Mae Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd yn gytuniad rhyngwladol sy’n cynnig y fframwaith ar gyfer cydweithredu cenedlaethol a rhyngwladol i gadw gwlyptiroedd a’u hadnoddau, a’u defnyddio’n ddoeth.

Cafodd y "Confensiwn ar Wlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol yn Enwedig fel Cynefin i Adar Dŵr" ei lofnodi yn Ramsar, Iran ar 2 Chwefror 1971. Cafodd y Confensiwn ei lofnodi gan Lywodraeth y DU ym 1973 a’i gadarnhau gan y Senedd ym 1976.

Mae’n ofynnol i’r partïon sydd wedi llofnodi’r Confensiwn ddynodi gwlypdiroedd addas o fewn eu tiriogaeth i’w cynnwys ar y Rhestr o Wlypdiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol (y ‘Rhestr’).

Dylai’r ardaloedd gael eu dethol ar sail eu hecoleg, eu botaneg, eu swoleg, eu limnoleg (nodweddion llynnoedd), a’u hydroleg. Yr oedd rhaid i un safle o leiaf fod wedi’i ddynodi ar gyfer y Rhestr adeg ei gadarnhau ond caiff y partïon sydd wedi llofnodi’r Confensiwn ychwanegu at y rhestr wedyn.  Cânt hefyd ymestyn ffiniau gwlypdir sydd ar y Rhestr yn barod. Caiff llofnodwr hefyd ddileu neu gyfyngu ffiniau gwlypdiroedd sydd ar y Rhestr am resymau sy’n ymwneud â’u "buddiannau cenedlaethol uniongyrchol". Os bydd llofnodwr yn dileu safle sydd ar y rhestr neu ran ohono, dylai wneud iawn am y golled cyn belled ag y gellir drwy wneud darpariaeth arall.

Cafodd y meini prawf ar gyfer adnabod gwlypdiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol eu cytuno mewn cyfarfod o’r partïon sydd wedi llofnodi’r Confensiwn ym Montreau ym 1990.

Ar hyn o bryd, mae 10 safle Ramsar yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am Gonfensiwn Ramsar ar gael oddi wrth Swyddfa Ramsar (dolen allanol).  Am wybodaeth am 10 safle Ramsar yng Nghymru ewch i: wefan y Cydbwyllgor Gwarchod Natur (dolen allanol, Saesneg yn unig).