Skip to content

Adroddiad ar ddatblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd 2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyhoeddwyd yr adroddiad blynyddol diweddaraf ym mis Mawrth 2016. Mae’r adroddiad hwn yn bodloni ein dyletswyddau o dan adran 79(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac Adran 80 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.

Mae’n cwmpasu’r cynnydd wnaed ym maes datblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd ers mis Ebrill 2014.

Yn yr adroddiad, mae’r adran ar  newid yn yr hinsawdd yn nodi’r cynnydd  sydd wedi'i wneud yn erbyn ein prif ymrwymiadau i sicrhau bod y prif sectorau’n lleihau eu hallyriadau ac yn addasu. Mae hefyd yn crynhoi rhai o’r prif gamau a gymerwyd.

Mae adroddiad eleni yn nodi ein bod, unwaith eto, wedi cyrraedd ein targed allyriadau blynyddol o 3%. Wrth nodi’r modd y gwnaeth pob un o’r prif sectorau gyfrannu at y targed o 3%, mae’r adroddiad yn dangos bod pob sector wedi lleihau ei allyriadau o gymharu â’r waelodlin. Fodd bynnag, o ran y cynnydd a wnaed yn erbyn y targed ehangach o 40% erbyn 2020, mae’r adroddiad yn dangos gwrthgyferbyniad wrth i gyfanswm ein hallyriadau ostwng 11.9% yn erbyn gwaelodlin 1990. Yn 2013, gwnaeth lefel yr allyriadau gynyddu 10.3% o’i gymharu â 2012 a hynny’n bennaf yn sgil y cynnydd mewn allyriadau o’r sectorau haearn a dur ac yn sgil symud o ddefnyddio nwyon naturiol i ddefnyddio gorsafoedd ynni.

I gyd-fynd â'r Adroddiad, mae Atodiad Technegol, sy'n cynnwys y dangosyddion perfformiad sy'n cael eu datblygu ar gyfer pob sector.

Ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad, byddwn yn symud at ddull newydd o adrodd a hynny’n unol â gofynion Deddf  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. I bob pwrpas, hwn fydd yr adroddiad diwethaf o’i fath. Mae hefyd yn cynnwys sylwadau gan Peter Davies am y tro olaf. Mi fydd yntau’n gadael ei swydd fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.