Skip to content

Datganiad Polisi: Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid

Dolenni perthnasol

Mae Rhan 1 yn dechrau drwy nodi beth yr ydym yn ei olygu gan 'baratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid', a dangos pam ei bod yn bwysig ac yn werthfawr.
Mae Rhan 2 yn ymwneud â mireinio'r effeithiau o ran newid yn yr hinsawdd a nodwyd gennych yn Rhan 1, a nodi lefelau sensitifrwydd a'u gallu i addasu.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn y Datganiad Polisi hwn, rydym yn amlinellu'r her o hinsawdd sy'n newid a'r ymateb Llywodraeth Cymru, yn cynnwys sut rydym gweithredu darpariaethau perthnasol Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.

Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau pennaf sy’n wynebu’r blaned, ar lefel amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. Mae yna achos gwyddonol cryf dros gredu mai pobl sy’n gyfrifol am y newid yn yr hinsawdd, ac ar y sail honno mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i arwain y gwaith o fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae mesur ôl-troed carbon yn dechrau dod yn arfer, ac mae llawer o unigolion, busnesau a chyrff yn y sector cyhoeddus yn cymryd camau i leihau eu hallyriadau nwy tŷ gwydr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau allyriadau’n gyson, ond rydym hefyd am sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i reoli canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd. Mae hyn yn golygu codi ymwybyddiaeth pobl o’r effeithiau a’u hannog i gydweithio wrth ymaddasu iddynt.

Mae'r Datganiad Polisi yn amlinellu'r her a'r ymateb Llywodraeth Cymru.