Skip to content

Mesur targedau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r papur hwn yn esbonio sut yr ydym yn mesur perfformiad Cymru o ran targedau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae ein targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr wedi’u nodi yn ein Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd. Mae ein hymrwymiadau’n cynnwys:

  • lleihau allyriadau 3% mewn meysydd sydd wedi'u datganoli bob blwyddyn o 2011 ymlaen, o gymharu ag allyriadau cyfartalog rhwng 2006-2010
  • lleihau allyriadau Cymru 40% erbyn 2020 - o lefelau 1990.  

Mae’r papur technegol hwn yn nodi ein dull yn fanwl. Mae hefyd yn tynnu sylw at benderfyniadau pwysig a wnaed wrth adeiladu’r dull hwn ac mae’n trafod goblygiadau’r penderfyniadau hyn ar y gwaith o adrodd ar y targedau.  

Yn bennaf, mae’r papur dull hwn yn edrych ar y targed mwyaf cymhleth o 3%, sydd wedi’i lunio’n benodol i adlewyrchu meysydd y gall Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â nhw. Mae’r targed hwn, sy’n benodol i Gymru, yn ategu’r nodau cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol ar gyfer lleihau allyriadau. Mae hefyd yn gweithio i leihau allyriadau ar lefel byd-eang.