Skip to content

Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd : Adroddiad cynnydd blynyddol cyntaf

Dolenni perthnasol

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn disgrifio’r camau fydd yn cyflawni ein hamcanion o’n Fframwaith Ymaddasu
Mae gennym darged i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 3% y flwyddyn yn y meysydd cymhwysedd sydd wedi’u datganoli.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r hyn sydd wedi’i wneud o ran cynnal y mesurau yn y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau ac Addasu a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2010 fel rhan o Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Nid yw’r adroddiad yn gofyn a lwyddodd Cymru i gyrraedd y targed blynyddol yn 2011 o 3% yn llai o allyriadau, gan na fydd yr ystadegau allyriadau Prydeinig perthnasol ar gael tan fis Gorffennaf 2013.

Mae’r adroddiad yn cynnwys y canlynol:

  • asesiad ansoddol o’r hyn a wnaed i wireddu amcanion y sector;
  • astudiaethau achos; a
  • fframwaith dangosyddion perfformiad newydd ar gyfer tracio cynnydd mewn adroddiadau yn y dyfodol.

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi ymateb hefyd i:

  • gyngor gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, y corff arbenigol annibynnol sy’n cynghori Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig; ac
  • Adolygiad Blynyddol Cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2012.