Skip to content

Adroddiad ôl-troed ecolegol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ychwanegu amcangyfrif newydd o ôl-troed carbon ac ecolegol Cymru ar gyfer 2011 at astudiaethau blaenorol.

Ôl-troed ecolegol yw dangosydd sy’n dangos cyfanswm y baich amgylcheddol y mae’r gymdeithas yn ei rhoi ar y blaned.  Mae’n cynrychioli’r arwynebedd o dir sydd ei angen er mwyn gallu darparu deunyddiau crai, ynni a bwyd, yn ogystal ag amsugno llygredd a’r gwastraff a grëir.  Mae’n cael ei fesur mewn hectarau byd-eang.

Mae’r ffordd y mae Cymru’n defnyddio ei hadnoddau ar hyn o bryd yn golygu y bydd nifer o adnoddau naturiol pwysig yn lleihau yn gynt nac y gellir eu hadnewyddu ac mae hi’n mynd yn fwy a mwy anodd i’r blaned amsugno gwastraff.

Fel gwledydd datblygedig eraill, mae gan Gymru gyfradd defnydd llawer uwch na’r cyfartaledd byd-eang.  Wedi dweud hynny, dengys astudiaethau cymharu blaenorol bod ôl-troed ecolegol Cymru ychydig yn is na chyfartaledd y Deyrnas Unedig ac nid oes disgwyl i hwn newid.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y categorïau defnydd sy’n cael yr effaith fwyaf, gan nodi’r meysydd lle gallai gostwng effaith gael y budd cyffredinol gorau.

Lawrlwytho Dogfen