Skip to content

Allforio dofednod

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Lles anifeiliaid: ieir.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynllun sy’n agored i gwmnïau bridio dofednod ym Mhrydain yw’r cynllun compartmentau.

Ers Chwefror 2007 mae tri achos o Ffliw Adar wedi effeithio’n ddifrifol ar gwmnïau bridio dofednod Prydain. Mae diwydiant y DU yn amcangyfrif bod y fasnach dofednod bridio yn werth tua £200 miliwn y flwyddyn. Credir bod £130 miliwn yn dod o wledydd nad ydynt yn rhan o’r UE. Amcangyfrifir colledion o rhwng 10% a 40% o werth eu gwerthiant yn sgil gwaharddiadau ar fasnach a ddaeth yn sgil yr achosion hyn. Datganwyd yn swyddogol bod y DU yn rhydd rhag Ffliw Adar ar 20 Tachwedd 2008, yn dilyn achos Mehefin 2008, ond amharwyd ar fasnach ymhell wedi hynny. Mae’r sector eisiau cadw effaith achosion a allai godi yn y dyfodol i’r lefel isaf bosibl.

Cysyniad a gydnabuwyd gan OIE (Sefydliad Iechyd Anifeiliaid y Byd) yw’r cynllun compartmentau, sy’n caniatáu i gwmnïau gael eu cymeradwyo’n swyddogol ar sail mesurau bioddiogelwch llym. Pe bai achos arall o afiechyd, gallent, mewn egwyddor, ailddechrau masnachu â’r trydydd gwledydd hynny sydd wedi cofrestru ar y cynllun. Hyd yn hyn, nid ydym wedi profi i ba raddau y bydd trydydd gwledydd yn barod i gydweithio ac, yn ystod achos arall o afiechyd, i gadw’r sianelau masnach mor agored ag yr ydym yn ei ragweld. Cynllun gwirfoddol yw hwn.

Gweler y ffurflenni cais a’r canllawiau amgaeedig, sy’n rhoi opsiwn i’r diwydiant dofednod ailgychwyn masnachu os ceir achos o glefyd adar. 

Cynllun Iechyd Dofednod

Cyhoeddwyd Llawlyfr Cynllun Iechyd Dofednod ym mis Medi 2013.

Mae’r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr hyn sy’n gysylltiedig â bod yn aelod o’r Cynllun Iechyd Dofednod (PHS).

Mae’n rhaid bod yn aelod o’r Cynllun Iechyd Dofednod (dolen allanol, Saesneg yn unig) os ydych chi’n dymuno gwneud y canlynol:

  • allforio dros 20 o adar neu wyau deor i aelod-wladwriaeth arall yn yr Undeb Ewropeaidd
  • gwerthu adar neu wyau i aelodau eraill o’r Cynllun Iechyd Dofednod
  • allforio i drydydd gwledydd sy’n gofyn am yr un amodau â Chyfarwyddeb 90/539/EEC.

Gallwch ddarllen y llawlyfr a’r ffurflen gais trwy glicio ar y ddolen uchaf.