Skip to content

Syrcasau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Manylion o reolaethau ar gyfer syrcasau sy'n symud rhwng aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Rheoliad 1739/2005 y Comisiwn (dolen allanol - Saesneg yn unig) yn ymdrin â symud anifeiliaid syrcas ac actau anifeiliaid rhwng gwledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE).  Cafodd y Rheoliad ei gyflwyno er mwyn ei gwneud yn haws i syrcasau ag anifeiliaid ac actau anifeiliaid deithio rhwng gwledydd yr UE trwy greu un set o reolau yn hytrach na bod gan bob gwlad ei set ei hun o reolau.Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) sy'n gyfrifol am weinyddu amodau'r Rheoliad yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae'r Rheoliad yn ymdrin â'r anifeiliaid eu prif bwrpas yw diddanu'r cyhoedd a chael eu dangos i'r cyhoedd.  Mae pob mamal (gan gynnwys ystlumod), aderyn a gwenynen ac eogiaid a brithyll yn dod o dan y rheoliad. Mae'r Rheoliad wedi'i ymgorffori yng nghyfraith Cymru trwy welliant i Reoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) 2006. Y rheoliad diwygio yw Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) (Labordai, Syrcasau a Chwarantin i Adar) 2007 (dolen allanol - Saesneg yn unig) a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf 2007.

Os bydd syrcas neu act anifeiliaid yn bodloni'r amodau a ddisgrifir uchod, rhaid cadw at amodau canlynol Rheoliad 1739/2005 y Comisiwn:

  • cofrestru'r syrcas/act gyda'r awdurdod cymwys yng ngwlad ei gartref cyfreithlon neu yn y wlad y mae wedi'i leoli ynddi. Yr awdurdod cymwys yn yr achos hwn yw corff y llywodraeth sy'n gyfrifol am roi Rheoliad 1739/2005 y Comisiwn ar waith. Ym Mhrydain Fawr, APHA yw hwnnw
  • cadw'r dogfennau sy'n cael eu rhoi wrth gofrestru (Llyfryn Cofrestru sy'n cynnwys Cofrestr Anifeiliaid a Chofrestr Lleoliadau) yn gyfoes a'u cadw am o leiaf 5 mlynedd
  • cael pasbort i anifeiliaid y syrcas/act (heblaw cwn, cathod, ceffylau a ffuredau y mae angen pasbortau arnyn nhw ond o dan ddeddfwriaeth arall)
  • cynnal profion a brechu anifeiliaid y syrcas/act yn unol â'r gofynion ym mhasbortau anifeiliaid y syrcas/act
  • cadw anifeiliaid sydd wedi'u cofrestru am eu bod yn rhan o'r syrcas/act ar wahân i anifeiliaid sydd heb eu cofrestru
  • o leiaf 10 niwrnod gwaith cyn teithio, bydd y syrcas/act cofrestredig yn cysylltu â'r Awdurdod Cymwys yn y wlad y mae'n aros ynddi ar y pryd i ofyn am Dystysgrif Iechyd ar gyfer Masnachu Anifeiliaid o fewn yr UE. Bydd hyn yn caniatau i'r syrcas/act deithio i wlad arall yn yr UE. Ym Mhrydain Fawr, bydd gofyn llenwi ffurflen gais 'Traces EXA'. Cewch gopi ohoni trwy gysylltu â'ch swyddfa APHA leol
  • o leiaf 48 awr cyn symud i wlad arall yn yr UE, bydd y syrcas/act yn rhoi gwybod i'r awdurdod cymwys yn y wlad y mae'n ei gadael pryd y bydd yn symud. Ar gyfer syrcasau/actau ym Mhrydain Fawr, mae ffurflen ar gael at y pwrpas hwn.

Os oes angen ichi gofrestru'ch syrcas/act yn unol â'r Rheoliad hwn, cysylltwch ag APHA yn y cyfeiriad/rhif ffôn isod:

Iechyd Anifeiliaid
Ceres House
2 Searby Road
Lincoln
LN2 4DT

Ffôn: 01522 529951
E-bost:  AH.Lincoln@animalhealth.gsi.gov.uk

Ffioedd

Mae APHA yn codi tâl arnoch am ffioeddgofrestru'ch syrcas/act a bydd yn rhaid talu hefyd am eich pasbortau syrcas/actau anifeiliaid.